Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Egzamin maturalny

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ PRZED EGZAMINEM MATURALNYM 2020

Szczegółowe informacje odnośnie praw i obowiązków ucznia, harmonogramu egzaminu maturalnego 

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Na teren szkoły nie wolno wnosić zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
 3. Na każdym egzaminie pisemnym zdający mają prawo do używania tylko własnych dodatkowych materiałów i przyborów pomocniczych. Nie używamy ołówków!!!!!!
 1. język polski – długopis/pióro z czarnym wkładem,
 2.  matematyka – długopis/pióro z czarnym wkładem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty,
 3.  język angielski, niemiecki – długopis/pióro z czarnym wkładem,
 4.  wiedza o społeczeństwie – długopis/pióro z czarnym wkładem, kalkulator prosty,
 5.  geografia – długopis/pióro z czarnym wkładem, linijka, kalkulator prosty, lupa,
 6.  historia sztuki – długopis/pióro z czarnym wkładem, lupa,
 7.  fizyka – długopis/pióro z czarnym wkładem, linijka, kalkulator prosty,
 8.  historia – długopis/pióro z czarnym wkładem, lupa,
 9.  wiedza o społeczeństwie – długopis/pióro z czarnym wkładem, lupa.

 

 • Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.  

 4. Szkoła nie zapewnia wody do picia, butelkę z wodą należy przynieść samemu.

5.  Czekając na wejście do szkoły albo do sali należy zachować odstęp min. 1,5 m

6.  Na każdy egzamin należy zgłosić się o godzinie wyznaczonej przez dyrektora szkoły, tj. na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

7.  Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczka, materiał albo przyłbica – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą używać maseczki). Zakrywanie nosa i ust obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca.

8. Harmonogram egzaminów w naszej szkole:

 1.  język polski – poziom podstawowy – 08.06.2020 r. - godz. 09.00, sala gimnastyczna;
 2.  język polski – poziom rozszerzony – 08.06.2020 r. – godz. 14.00, sala nr 7;
 3.  matematyka – poziom podstawowy – 09.06.2020 r. – godz. 09.00, sala gimnastyczna;
 4.  język angielski – poziom podstawowy – 10.06.2020 r. – godz. 09.00, s. 16 – IVTL, s. 2 – IVTBS, s.7 – absolwenci;
 5.  język angielski – poziom rozszerzony – 10.06.2020 r. – godz. 14.00 – sala nr 7;
 6.  matematyka – poziom rozszerzony – 15.06.2020 r. – godz. 09.00 – sala nr 7;
 7.  język niemiecki – poziom podstawowy – 18.06.2020 r. – godz. 09.00 – sala nr 7;
 8.  geografia – poziom rozszerzony - 19.06.2020 r. – godz. 09.00 – sala gimnastyczna;
 9.  historia sztuki – poziom rozszerzony – 19.06.2020 r. – godz. 14.00 – sala nr 7;

9. Harmonogram egzaminów – uczniowie oddelegowani z naszej szkoły do innych szkół na terenie Brzegu:

 1.  wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony – 16.06.2020 r. – godz. 14.00 - II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu;
 2.  fizyka – poziom rozszerzony – 24.06.2020 r. – godz. 09.00 - I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu;
 3.  historia – poziom rozszerzony – 24.06.2020 r. – godz. 14.00 – Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu.

 

 

 

 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 

 

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Egzamin maturalny pisemny

W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej.

W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami

Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

Wynik egzaminu maturalnego

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat

Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.

Zespół nadzorujący egzamin

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków, powoła zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego.

W 2020 r., w przypadku egzaminu maturalnego, w skład zespołu nadzorującego części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 2 nauczycieli. Jeden nauczyciel zatrudniony w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin (pełni on funkcję przewodniczącego zespołu), drugi zatrudniony w innej szkole lub placówce.

W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin gimnazjalny, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.

Inne rozwiązania

Rozporządzenie zawiera również szereg zmian związanych z przeprowadzeniem egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wprowadziliśmy nowe rozwiązania dla szkół policealnych. Określiliśmy nowe terminy czynności związanych z przeprowadzenia egzaminów, które muszą wykonać dyrektorzy szkół, okręgowe komisje egzaminacyjne, a także członkowie zespołów nadzorujących. Dotyczą one np. procesu unieważnienia egzaminu, zgłaszania zastrzeżeń, wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych, rozpatrzenia odwołania złożonego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, złożenia oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego. W rozporządzeniu opisaliśmy także zasady szkolenia egzaminatorów, zasady powoływania składu zespołu nadzorującego dany egzamin czy zespołu przedmiotowego. Wskazaliśmy również terminy wydawania świadectw.

Harmonogram egzaminów

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Terminy odebrania świadectw i zaświadczeń

 • Do 31 lipca 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci odbiorą również w tym dniu zaświadczenia o wyniku egzaminu.
 • Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego. Do tego samego dnia, 11 sierpnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.
 • 31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkołom przekazane zostaną również świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacyjne zawodowe.
 • 12 października 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu zawodowego i przekazane certyfikaty oraz dyplomy zawodowe.

 

Źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej, dostęp dn. 19. 05. 2020.

 

Data dodania: 2020-03-24 21:41:34
Data edycji: 2020-05-27 18:02:24
Ilość wyświetleń: 519

Kalendarz

Doradca zawodowy

W stronę przyszłości
Czytaj więcej

Strefa dla nauczyciela

Przejdź dalej

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook