Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia Szkoły

HISTORIA ZSB  W BRZEG 

 

 • Datę 1 września 1950r. uważamy za początek istnienia naszej szkoły, kiedy to Kuratorium Szkolnego Okręgu Opolskiego powołuje do życia Zasadniczą Szkołę Zawodową, a siedzibą jej staje się budynek przy ul. Kamiennej. 

 

 • Pierwszym odnotowanym w kronice dyrektorem szkoły był Alfons Kozłowski, a po nim tę funkcję obejmuje Antoni Sawicz i pełni ją do roku 1961. 

 

 • W roku 1961 stanowisko dyrektora obejmuje Stanisław Milewski. Jego starania i władz miasta mające na celu otwarcie Technikum Mechanicznego dla młodzieży zakończyły się sukcesem. 

 

 • Następne lata to znowu mozolne rozbudowywanie szkoły. Zmieniają się dyrektorzy: Gerhard Matysiok, następnie Bogdan Sikorski - pasjonat kształcenia kadr dla budownictwa. 

 

 • Kolejna kadra kierownicza ZSB w Brzegu  to dyrektor - Antoni Szymczak 

      wicedyrektorzy:  Bogdan Sikorski, Alfons Kozłowski, Mieczysław Guzik, Stanisław Włostowski, Jan Hawrylów i Jan Wilczyński. 

 

 • Rok 1974/75 – szkoła przyjmuje nazwę Zespół Szkół Budowlanych 

 

 • Od roku 1979 nastąpiła wielka rozbudowa i modernizacja szkoły, która wzbogaciła się o nowy budynek "C", co znacznie poprawiło warunki nauki i pracy. Rozpoczęto  kapitalny  remont  budynku "B". 

 

 • Należy też wspomnieć o modernizacji obiektów sportowych w tym czasie. Duża to zasługa ówczesnego wicedyrektora szkoły Jana Wilczyńskiego. 

 

 • Ważnym wydarzeniem było powstanie od roku szkolnego 1982/1983  liceum zawodowego o specjalności renowator zabytków architektury, co znacznie podniosło prestiż szkoły w środowisku. 

 

 • W 1987 roku dyrektor Antoni Szymczak odchodzi na zasłużoną emeryturę.  Kierowanie szkołą przekazuje w ręce Jana Hawrylowa, który przez kolejne 15 lat godnie kontynuował dzieło swoich poprzedników wraz z wicedyrektorami: Janem Wilczyńskim,  Janem Wojtasiński i Danutą Jankowską-Kozłowską 

 

 • Lata 1987 – 2002  zapisały się w historii szkoły jako okres rozkwitu. Oddano do użytku drugi budynek dydaktyczny po kapitalnym remoncie nazywany "budynkiem B", nowo wybudowany łącznik pomiędzy budynkami, co stworzyło jednolity kompleks. Sfinalizowane zostały prace nad salą patrona szkoły. 

 

 • Jubileusz 40-lecia szkoły  obchodzony w roku 1990/1991 związany był z nadaniem imienia oraz wręczeniem sztandaru.  Od października 1990 roku nasza szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta. To wydarzenie zrodziło pomysł ustanowienia 23 kwietnia dniem patrona szkoły zwanym "GEORGIANUM" (od imienia księcia Jerzego). 

 

 • Lata 1998 – 2009  to tworzenie nowych typów szkół wychodzących naprzeciw potrzebom środowiska zawodowego. Były to w kolejności powstawania:  mechanik pojazdów samochodowych w liceum zawodowym, liceum  ogólnokształcące o profilu humanistyczno-artystycznym, w związku z reformą systemu oświaty - czteroletnie technikum, trzyletnie liceum profilowane o profilu usługowo-gospodarczym i socjalnym, dwuletnia i trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa 

       Kolejne  nowe kierunki nauczania to technik mechanik (obsługa i naprawa pojazdów samochodowych), technik  logistyk w późniejszym czasie o                   specjalności logistyka wojskowa technik pojazdów samochodowych oraz  technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego. 

 

 • ZSB jako pierwsza szkoła w powiecie brzeskim wykorzystała szansę udziału w programach UE. 
  W 2000 roku nasza placówka przystąpiła po raz pierwszy do programu Leonardo da Vinci, który dał uczniom możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Niemczech  renowatorzy pojechali na praktyki zawodowe a uczniowie liceum samochodowego zdobywali wiedzę i umiejętności w Hennickendorf. Tak rozpoczęła się realizacja miesięcznych praktyk zawodowych dla klas technikum poza granicami Polski i trwa do dziś. 

 

 • Od roku 2002  2017 funkcję dyrektora ZSB pełniła Monika Jurek pierwsza kobieta w dziejach tej szkoły. Wspierali ją wicedyrektorzy: Jan Wojtasiński, Danuta Jankowska-Kozłowska, Sylwia Jamka i Janusz Kowalski. Był to okres aktywnych działań  na rzecz rozwoju proeuropejskiego. Nasza szkoła w tym czasie , nie tylko uczestniczyła w projekcie Leonardo da Vinci ( kolejne praktyki zagraniczne mechanicy samochodowi  w Dublinie – Irlandia,  Plymonth –Wielka Brytania, Berlinie – Niemcy, logistycy – Wiedeń – Austria,  ale  brała udział w innych programach  w zakresie współpracy międzynarodowej tj.  Program SEQUA, Partnerstwo szkół, "PEACE - lekcja tolerancji". 

 

 • Nasza szkoła od 2005 roku  realizowała wspólnie z niemiecką Berufsbildende Schule w Kusel projekty  w ramach  partnerstwa szkół. Uwieńczeniem współpracy było podpisanie dnia 29.09.2007r. dokumentu przez dyrektorki: Monikę Jurek i Ilse Klein-Schmidt . Od tej pory międzyszkolna współpraca z Niemcami nabrała rozmachu. W kolejnych latach nawiązano partnerstwo ze szkołą z  Horodenki  na Ukrainie, z  Zawodowym Centrum Kształceniowym w Eilenburgu  oraz  czeską średnią szkolą zawodową SOŠS w Jihlawie. 

 

 • Wyjazd za granicę stworzył naszym uczniom szansę poznania innej kultury i nawiązania nowych międzynarodowych kontaktów i znajomości. Zrealizowane staże w sposób istotny wpłynęły na podniesienie umiejętności zawodowych uczniów. Certyfikaty i europassy, otrzymane przez młodzież, potwierdzają zdobycie nowoczesnej wiedzy i praktyki, zwiększając szansę naszych uczniów na znalezienie dobrej pracy w kraju i za granicą.  

 

 • Udział  w różnych formach wymiany  międzynarodowej jest priorytetem, jego znaczenia nie da się przecenić, zwłaszcza gdy  chodzi o poznawanie nowoczesnych technologii stosowanych w krajach UE oraz kształtowanie postaw tolerancji  i poszanowania  innych kultur i narodów. 

 

 • Każdy z dyrektorów dokładał wszelkich starań by rozbudować i wzbogacać bazę naszej placówki, a tym samym poprawiać warunki pracy i nauki. Dzięki staraniom dyrektor Moniki Jurek  w styczniu 2010 roku otwarto pracownie zajęć praktycznych dla renowatorów i budowlańców. 

 

 • Za kadencji Moniki Jurek ZSB  brało udział w wielu projektach finansowanych  ze środowiska Unii Europejskiej wzbogacając nie tylko wiedzę i umiejętności naszej młodzieży ale przyczyniając się  także do poszerzania i wzbogacania bazy dydaktycznej. Były ro projekty: „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe”, „Podniesienie atrakcyjności  i jakości szkolnictwa zawodowego – Motywacja + Praktyka = Sukces”, „Pracownie komputerowe dla szkół „, „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”, „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – Nakręć się na Przyszłość”, Szkoła kluczowych kompetencji”, „Szkoły dla Ekorozwoju- Szanuj to, co trwa dłużej niż ludzie”. 

 

 • Nasze innowacyjne działania w zakresie nauczania i wychowania zostały zauważone i docenione poprzez przyjęcie ZSB w Brzegu dnia  8 grudnia 2008 roku do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Nasza szkoła wielokrotnie organizowała seminaria  dla dyrektorów  szkół należących do  stowarzyszenia 

 

 • ZSB umożliwia młodzieży rozwijanie artystycznych zdolności i umiejętności. Jako pierwsza szkoła w powiecie brzeskim uzyskała w 2010 roku zaszczytny tytuł  Szkoły Odkrywców Talentów. 

     

W naszej szkole stwarzamy warunki i wspieramy młodzież w rozwoju ich talentów artystycznych. Organizujemy wystawy, wernisaże uzdolnionych fotografików i plastyków i rozwijamy ich talenty aktorskie.

„Brzeskie impresje” – wystawa prac fotograficznych. Wernisaż rysunku Estery Pańczyszyn „Jej portret” i Wiktorii Kamińskiej – Słowiańska dusza” na Zamku Piastów Śląskich – to święto młodych artystów, wydarzenia w szkole - to uczta dla ludzi wrażliwych na piękno.

W życiu artystycznym szkoły ważnym wydarzeniem są także występy teatralne w Brzeskim Centrum Kultury w Brzegu: „Brzeg moje miasto, „Kocham Cię moja Ojczyzno”, „Poezja księdza Jana Twardowskiego” na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Imprezy artystyczno-muzyczne dla mieszkańców Brzegu i powiatu z okazji beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II.

To także okolicznościowe występy w środowisku lokalnym – jasełka.

Na koncie naszych uzdolnionych uczniów są nagrody w ogólnopolskich konkursach muzycznych i plastycznych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Nie sposób wymienić wszystkich aktywności artystycznych naszej zdolnej młodzieży, którą wspieramy w rozwijaniu zdolności.

 

 • W 2010 roku  ZSB w Brzegu obchodziło uroczyście  jubileusz 60 lecia.

 

 • W roku 2017 na stanowisku dyrektora Zespołu Szkól Budowlanych Monikę Jurek zastąpiła Renata Jabłońska-Denes. Jest to już kolejna kobieta zarządzająca naszą szkołą.  

 

 • Nowa pani dyrektor kontynuuje tradycje szkoły,  podejmuje działania  na rzecz  wzbogacania bazy  szkoły i edukacji europejskiej młodzieży. 

 

 • Obecnie uczniowie klas technikum logistycznego odbywają miesięczne praktyki zawodowe w Saragossie –Hiszpania a młodzież technikum pojazdów samochodowych, budowlanych i renowacji zabytków architektury  w Forli – Włochy. Kontynuowana jest współpraca z partnerskimi szkołami w Eilenburgu, Jihlavie i Horodence. 

 

 • Dnia 5.12.2019 uroczyście otwarto 4 nowe pracownie kształcenia zawodowego - samochodową, logistyczną, sprzedaży i komputerową, zrealizowanych w ramach projektów unijnych RPO „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” i „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy".  

 

 • Ważnym elementem edukacji  i uwrażliwiania młodzieży na potrzeby innych są organizowane  liczne akcje charytatywne. Nie sposób wymienić wszystkich ale warto wspomnieć o  realizowanych od  wielu lat akcjach Dawca szpiku, zbiórkach żywności przez wolontariuszy i członków szkolnego PCK,  dniu z Aniołem, kiermaszów i zbiórek na ratowanie Leosia i Tosi, Zambawę -  na rzecz Brzeskiego schroniska dla zwierząt. Są to inicjatywy, które pokazują jak niezwykłą i hojną mamy młodzież, grono pedagogiczne i pracowników szkoły. Bardzo aktywnie działa szkolny Wolontariat i Samorząd Uczniowski. Nasi uczniowie chętnie oddają krew – najcenniejszy dar jakim można podzielić się z drugim człowiekiem. Jako wolontariusze uczestniczą w corocznych akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspieranie  przy organizacjach wigilii dla bezdomnych i wielu innych, które świadczą o ogromnej empatii, zrozumieniu i podejmowaniu bezinteresownych działań na rzecz innych. 

 

 • Młodzież wszystkich klas technikum  poszerza swoją wiedze  uczestnicząc w specjalistycznych targach, odwiedzając nowoczesne firmy i zakłady pracy oraz poznając swój kierunek edukacji na wycieczkach zawodowych. Logistycy bardzo często odwiedzają X Opolską Brygadę Logistyczna, ,  1 Brzeską Brygadę Wojskową, Wyższą Szkołę Oficerką i Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu,  Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu, Politechnikę Opolską budowlańcy zwiedzają targi budowlane w Poznaniu, we Wrocławiu, mechanicy natomiast targi motoryzacyjne  m.in.  Berlinie. Są to tylko przykłady działań szkoły by poszerzać wiedzę i umiejętności naszych uczniów a jest ich o wiele więcej. 

 

 • Bardzo ważnym elementem rozwoju młodzieży w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu jest także kultywowanie tradycji patriotycznych, udział pocztu sztandarowego w uroczystościach państwowych i kościelnych, obchody i apele związane z ważnymi dla kraju, regionu, miasta i szkoły wydarzeniami. We współpracy z innymi szkołami organizowane były obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości, Jasełka, przedstawienia w brzeskich parafiach. 

 

 • W roku 2020 nasza szkoła będzie obchodziła 70 lecie swojej działalności. To czas na podsumowania, wspomnienia, świętowanie. Od 70 lat kształcimy i wychowujemy fachowców wzbogacając środowisko lokalne, Polskę i świat w dobrze przygotowanych specjalistów w różnych zawodach. 
Data dodania: 2020-03-25 22:59:43
Data edycji: 2020-04-27 22:26:05
Ilość wyświetleń: 4363

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej