Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Egzamin Zawodowy

 

Testy zawodowe on-line pozwalają sprawdzić wiedzę z zakresu kwalifikacji w zawodzie na poziomie technikum i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie lub pobrać losowy test w formacie PDF wraz z kluczem odpowiedzi. Po rozwiązaniu testu obliczany jest wynik oraz wyświetlane są prawidłowe odpowiedzi do pytań. Dostępne są także do pobrania arkusze praktyczne i przykładowe rozwiązania (klucze oceniania). Umożliwiamy także NAUKĘ ZDALNĄ.

 

 

 

 

EGZAMINY ZAWODOWE Sesja 1. 2023 Zima

 

 

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja : STYCZEŃ - LUTY 2022 r.

DOTYCZY UCZNIÓW, KTÓRZY PO RAZ KOLEJNY PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU Z DANEJ KWALIFIKACJI ORAZ ABSOLWENTÓW NASZEJ SZKOŁY.

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja : STYCZEŃ -LUTY 2022 r.

                                                                                                                                                                           

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU  - 11 STYCZNIA 2022 r.

 Miejsce egzaminu :  Zespół Szkół Budowlanych- Brzeg ul. Kamienna 3

                              

 

 

L.p.

 

Symbol i nazwa  kwalifikacji

 

 

 zawód -klasa

Godzina

rozpoczęcia egzaminu

 

Sala

Wejście  

1.

AU.22  Obsługa magazynów

 

Technik logistyk  

Magazynier logistyk

 

 

 

 

10:00

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

do budynku C

 

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Stolarz

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

Sprzedawca

BD.26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

Technik renowacji elementów architektury

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów…

Mechanik pojazdów samochodowych

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz

2.

AU.32 Organizacja transportu

Technik logistyk

12:00

32

do budynku C

 

Zdający przychodzą przed salę egzaminacyjną co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Ze względu  na COVID-19 zdający przychodzi  na egzamin z  maseczką na twarzy oraz może wnieść  na salę egzaminacyjną wodę  do picia (zgodnie z wytycznymi związanymi z  COVID-19 szkoła nie zapewnia wody do picia).

Każdy zdający   w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro)   z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*( zgodnie z wytycznymi związanymi z  COVID-19 szkoła nie zapewnia  długopisów lub piór oraz kalkulatorów).

Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

                                                                                                                         /-/ Renata Jabłońska – Denes

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   –  sesja: STYCZEŃ - LUTY 2022 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU  10 stycznia 2022r.

 

Symbol i nazwa kwalifikacji , zawód, zdający

 

Czas trwania

w min.

forma

Data

Godzina

 sala

 Wejście  

EGZAMINY w budynku przy ul. Kamienna 3

 

 

 

AU.22  Obsługa magazynów- Technik logistyk

 

 

120 minut+ 30min         

 

 

dokumentacja

 

 

10 stycznia 2022

godz.9.00

 

 

 

32

 

 

 do budynku C  

 

 AU.32 Organizacja transportu  - Absolwent

 

 

 

120 minut

 

 

dokumentacja

 

 

10 stycznia 2022

godz.13.00

 

 

32

 

 

do budynku C  

 

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych- Absolwent

Ze względu  na COVID-19 zdający przychodzi  na egzamin   z  maseczką na twarzy oraz może wnieść  na salę egzaminacyjną wodę do picia -  ( zgodnie z wytycznymi COVID-19 szkoła nie zapewnia wody do picia).

Na egzaminie każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)- ( zgodnie z wytycznymi  związanymi z COVID-19 szkoła nie zapewnia  długopisów lub piór).

Na egzamin w formie  d - dokumentacja ( AU.32, AU.22, M.42 )    zdający przychodzą  przed salę egzaminacyjną  co najmniej 30  minut przed rozpoczęciem egzaminu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

W przypadku kwalifikacji  AU.32, AU.22,  M.42  zdający przynosi własne przybory, które są  wymienione w tabeli poniżej.

L.p.

KWALIFIKACJA

ZDAJĄCY PRZYNOSI NA EGZAMIN:

1.

AU.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 

kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

2.

AU.22  Obsługa magazynów

3.

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. *

( zgodnie z wytycznymi  związanymi z COVID-19 szkoła nie zapewnia   kalkulatorów)

 

 

 

                                                                                                                         /-/ Renata Jabłońska – Denes

 

 

EGZAMIN ZAWODOWY Formuła 2019 - kwalifikacje trzyliterowe

 

PRZYSTĘPOWANIE DO EGZAMINU

Egzamin zawodowy wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego  z 2019 r.  jest przeprowadzany dla:

 • uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie po 1 września 2019 r.
 • absolwentów szkół, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2019 r.
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany po 1 września 2020 r.,
 • osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
 • osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego, które po 1 stycznia 2021 r. po  raz pierwszy złożą wniosek o dopuszczenie do egzaminu.

Do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r:

  1)  przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,

  2)  przystępują uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych,

Uwaga. W przypadkach 1) i 2) nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru.

Do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r:

 •     mogą przystąpić uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem,
 •     mogą przystąpić absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i szkół policealnych,
 •     mogą przystąpić absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i techników,
 •     mogą przystąpić osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 •     mogą przystąpić osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub podstawie programowej kształcenia w zawodach,
 •     mogą przystąpić osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego.

Dyrektor szkoły informuje uczniów i słuchaczy (uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów będących młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem oraz uczniów techników oraz słuchaczy branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych) o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze.

 

DO KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ NA EGZAMIN?

 

Uczniowie,  słuchacze, absolwenci, osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklaracje przystąpienia nie później niż do :

 1. a) dnia 15 września – jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego;
  b) dnia 7 lutego – jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego.

 

JAK WYGLĄDA EGZAMIN ZAWODOWY?‎

 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

 

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎

 

 •     ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 •     z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Dla osób, które wymagają dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, egzamin może odbyć się z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego w postaci wydrukowanej.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 

CZY OSOBY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNE, MOGĄ ‎PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU ZAWODOWEGO, KTÓRY BĘDZIE DOSTOSOWANY DO ICH ‎POTRZEB ORAZ MOŻLIWOŚCI?

 

Tak. Dostosowanie warunków egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 1. niesłyszącym
 2. słabosłyszącym
 3. słabowidzącym
 4. z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
 5. z afazją
 6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 8. z chorobami przewlekłymi
 9. chorym lub niesprawnym czasowo
 10. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 11. z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
 12. które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 13. które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 14. z zaburzeniami komunikacji językowej.

Dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w  ww. pkt. 1-14 nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych.

Dostosowanie warunków i formy egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje niewidomym.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE, który publikowany jest nie później niż do 20 sierpnia roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

 

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?

 

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎

 1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

 

 

JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU?

 

Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach.

 

Termin dodatkowy egzaminu - Formuła 2019

 

Wniosek o przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym może złożyć:

  • uczeń branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianym pracownikiem,
  • uczeń będący młodocianym pracownikiem zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,
  • uczeń technikum oraz słuchacz branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej,
  • uczeń branżowej szkoły I stopnia będący młodocianym pracownikiem zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym :
  • nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego,
  • przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej.

Wniosek wraz z załącznikami dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu uczeń lub słuchacz, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego rodzice, składa do dyrektora szkoły, do której uczeń lub słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.

Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z uczniem lub słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – z jego rodzicami.

Ponowne przystąpienie do egzaminu - 2019

Formuła 2019

Ponowne przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia lub słuchacza w trakcie nauki w szkole zdający – uczeń oraz słuchacz:

 •         który z powodów losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu w terminie dodatkowym został zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części albo
 •         którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo
 •         który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu

ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach głównych jego przeprowadzania w trakcie nauki.

Po upływie 5 lat, licząc od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym zdający po raz pierwszy:

        przystąpił do egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej lub obu części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów albo

        przystąpił do egzaminu zawodowego, którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo

        nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie

zdający ten przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał egzaminu lub jednej części, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu ustalonego na składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Obowiązek  przystąpienia  do  części  pisemnej  egzaminu  maturalnego  z jednego  przedmiotu  dodatkowego,  nie dotyczy absolwenta posiadającego:

1)  dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo

2)  dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

3)  świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

4)  certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

 5)  świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 11b.

 

 

ARCHIWUM 

 

 

 

 

 

 

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

sesja: CZERWIEC - LIPIEC 2021 r.

                                                                              CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU- 22 CZERWCA 2021 r. (wtorek)                                                                                                                                                    

Miejsce egzaminu: Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu, ul. Kamienna 3

 

 

L.p.

 

Symbol i nazwa  kwalifikacji

 

  Zawód - klasa

Godzina

rozpoczęcia egzaminu

Sala

Wejście   

1.

AU.22  Obsługa magazynów

Magazynier- logistyk (K. Suliga)

 

 

 

 

 

 

 

10:00

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

główne 

 

 

2.

AU.22  Obsługa magazynów

Technik logistyk 

3.

MG.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów …

Mechanik pojazdów samochodowych

Klasa IIIBB

4.

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Stolarz klasa III BA (G. Smosna)

5.

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz klasa IIIBA

6.

TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

Cukiernik Klasa III BB

7.

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

Sprzedawca Klasa III BA i IIIBB

 

18

główne 

8.

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

KUCHARZ - ABSOLWENTKA

8.

BD.26 Wykonywanie i renowacja detali ……

Technik renowacji elementów architektury klasa III TLR    

2

główne

9.

MG.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów

Technik pojazdów samochodowych

Klasa III TLS

16

główne

10.

AU.32 Organizacja transportu

Technik logistyk

Klasa IVTLS

 

12:00

31

  główne 

Technik logistyk

Klasa IVTL

32

główne

Technik logistyk

Klasa IVTL

34

główne

8.

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi..

Technik pojazdów samochodowych

Klasa IV TLS

14:00

40

  główne 

 

 

 • Zdający przychodzą przed salę egzaminacyjną co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Ze względu  na COVID-19 zdający przychodzi  na egzamin  z  maseczką na twarzy oraz może wnieść  na salę egzaminacyjną wodę do picia. ( zgodnie z wytycznymi związanymi z  COVID-19 szkoła nie zapewnia wody do picia).
 • Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro)   z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*( zgodnie z wytycznymi związanymi z  COVID-19 szkoła nie zapewnia  długopisów lub piór oraz kalkulatorów).

Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

                                                                                   /-/ Renata Jabłońska- Denes

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie    

sesja : CZERWIEC -LIPIEC 2021 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU  

Symbol i nazwa kwalifikacji , zawód, zdający

 

Czas trwania

w min.

forma

Data

Godzina

 sala

 Wejście   

EGZAMINY w budynkach przy  ul. Kamienna 3

Będą  otwarte dwa wejścia na egzamin : wejście główne ( bezpośrednio na hol szkoły tzw. łącznik)

wejście do budynku A ( prowadzące bezpośrednio do sekretariatu, sali 2 i 16)

AU.22  Obsługa magazynów-

 • Magazynier-logistyk

Klasa IIIBB

 

 

 

120 minut

 

 

 

dokumentacja

 

 

 

21 czerwca 2021

godz.9.00

 

 

 

 

18

 

 

 

 główne 

AU.22  Obsługa magazynów- Technik logistyk 

 • Klasy technikum

AU.32 Organizacja transportu

 • Technik logistyk klasa IVTL

 

 

120 minut

 

 

 

 

dokumentacja

 

 

 

 

21 czerwca 2021

godz.13.00

 

 

 

23

 

 

 główne 

MG.43  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi  …

 • Technik pojazdów samochodowych  Klasa IV TLS

AU.32 Organizacja transportu

 • Technik logistyk klasa IVTL

2

główne 

M.42 ABSOLWENCI

A.32 ABSOLWENCI

AU.32 Organizacja transportu

 • Technik logistyk klasa IVTLS

16

główne 

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygoto.  … 

 • Technik  budownictwa – Absolwenci

180 minut

Dokumentacja

komputer

 

25 czerwca 2021

godz.9.00

 

 

20

 

 główne 

BD.26 Wykonywanie i renowacja detali  - 4 zdających: K. Cygal, J. Krzyżanowska, K. Kuczyńska, D.Piecuch.

180 minut

wykonanie

26 czerwca 2021  godz.9.00

s.PR1

                   PRACOWNIA RENOWACJI  PRZY UL.KAMIENNEJ 1

BD.26 Wykonywanie i renowacja detali - 3 zdających: M. Rybarczyk, A. Stańczyk, A. Migoń.

180 minut

wykonanie

26 czerwca 2021  godz.15.00

s.PR1

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

 •  Sprzedawca  klasa III BA -  4 zdających + klasa IIIBB, 1 zdający: D.Gawlik, J.Jermak, M.Mucha, P.Szpajcher, A. Bednarczyk.

150 minut

wykonanie

28 czerwca 2020

godz.8.00

41

główne 

 

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

 •  Sprzedawca 

klasa III BB - 5 zdających: N. Kot, A.Lipka, W.Pelc, K. Skorupa, M.Dąbek.

 

150 minut

 

wykonanie

 

28 czerwca 2020

godz.12.00

 

41

 

główne 

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

 •  Sprzedawca 

klasa III BB- 1 zdający – I.Sybilska + 3  zdających spoza ZSB Brzeg.

150 minut

wykonanie

28 czerwca 2020

godz.16.00

41

główne 

 

EGZAMINY w budynku pracowni samochodowej, ul. Kamienna 1

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

 • Technik pojazdów samochodowych

 Klasa III TLS - 3 zdających: J. Bogusz, M. Chmielewski, P. Kuliczkowski.

 

 

120 minut

 

 

 

wykonanie

 

29 czerwca 2021

godz.8.00

                  

 

 

 

 

 

PRACOWNIA

SAMOCHODOWA PRZY UL.KAMIENNEJ 1

 

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

 • Technik pojazdów samochodowych

Klasa III TLS - 3 zdających: K. Koch, G.Łysiuk ,K. Martowłos.

29 czerwca 2021

godz.12.00

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

 • Technik pojazdów samochodowych

 Klasa III TLS -3 zdających:

M. Maryszczak, K. Nieznański, M. Nowicki.

29 czerwca 2021

godz.16.00

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

 • Technik pojazdów samochodowych

Klasa III TLS - 3 zdających: D.Prószyński, J. Siciarek, M. Wołoszyński.

30 czerwca 2021

godz.8.00

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

 •  mechanik pojazdów samochodowych

Klasa III BB - 3 zdających: M.Ciszczoń, M.Fediów, D. Flis.  

30 czerwca 2021

godz.12.00

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

 •  mechanik pojazdów samochodowych

Klasa III BB -3 zdających: A. Grzesiak, R. Ochociński, Ł. Puszkiewicz.    

30 czerwca 2021

godz.16.00

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

 •  mechanik pojazdów samochodowych

Klasa III BB - 1 zdający: A. Tymchyshyn+ 2 zdających z innej szkoły                                             

01 lipca 2021

godz.8.00

 

 

Ze względu  na COVID-19 zdający przychodzi  na egzamin   z  maseczką na twarzy oraz może wnieść  na salę egzaminacyjną wodę do picia - ( zgodnie z wytycznymi COVID-19 szkoła nie zapewnia wody do picia).

 

 • Na egzaminie każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)- ( zgodnie z wytycznymi  związanymi z COVID-19 szkoła nie zapewnia  długopisów lub piór).

 

 • Na egazmin w formie  d - dokumentacja ( AU.22, AU.32, MG.43, M.42, A.32 )  zdający przychodzą przed salę egzaminacyjną co najmniej 30  minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 

 • Na egzamin w formie  w - wykonanie (M.18, MG.18, ) zdający przychodzą co najmniej 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu  i przebierają się w strój roboczy obowiązujący na egzaminie. 30  minut  przed godziną rozpoczęcia egzaminu zdający zostają wpuszczani do sali i rozpoczynają się procedury egzaminacyjne m.in. szkolenie bhp.

 

 • Na egzamin w formie  w - wykonanie ( AU.20 )  zdający przychodzą co najmniej 45  minut przed rozpoczęciem egzaminu. 30  minut  przed godziną rozpoczęcia egzaminu zdający zostają wpuszczani do sali i rozpoczynają się procedury egzaminacyjne m.in. szkolenie bhp.  

 

 • Na egzamin w formie  w - wykonanie ( BD.26 )  zdający przychodzą co najmniej 45  minut przed rozpoczęciem egzaminu. 30  minut  przed godziną rozpoczęcia egzaminu zdający zostają wpuszczani do sali i rozpoczynają się procedury egzaminacyjne m.in. szkolenie bhp.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 • W  przypadku kwalifikacji  AU.22, AU.32 ,  MG.43, B.30, M.42, A.32  zdający przynosi własne przybory, które są  wymienione w tabeli poniżej.

L.p.

KWALIFIKACJA

ZDAJĄCY PRZYNOSI NA EGZAMIN:

1.

AU.22  Obsługa magazynów

 

 

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

 

2.

AU.32 Organizacja transportu

3.

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi  …

5.

B.30 Sporządzanie kosztorysów…….

6.

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

7.

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji


 • Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. *

(zgodnie z wytycznymi  związanymi z COVID-19 szkoła nie zapewnia    kalkulatorów)

 

 

 

 

Egzaminy  w innych Ośrodkach Egzaminowania

KUCHARZ

 • TG.07  Sporządzanie potraw i napojów.
 •  2 zdających z klasy   III BA
 •  czas trwania egzaminu 120 minut

Termin egzaminu praktycznego:  08 lipca 2021r. godzina  12.00

 • Miejsce przeprowadzenia egzaminu: Opolskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  WZDZ w Opolu  45-301 Opole, ul. Małopolska 18.
 • Na egzamin zdający zgłaszają się do ośrodka na 60 minut przed jego rozpoczęciem  w sekretariacie ( budynek D I piętro). WEŹ OBOWIĄZKOWO :

- dokument tożsamości ze zdjęciem( dowód osobisty lub paszport),   - długopis z czarnym wkładem, - aktualną książeczkę zdrowia ,

- ubranie robocze wymagane przepisami BHP , - maseczkę w związku z COVID-19.

STOLARZ 

 •  AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
 • 1 zdający z klasy III BA
 • czas trwania egzaminu 180 minut

Termin egzaminu praktycznego :  06  lipca 2021 r. godzina 9.00

 • Miejsce przeprowadzenia egzaminu:  Zespół  Szkół  w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7,   46-380   DOBRODZIE
 • Na egzamin zdający zgłaszają się do ośrodka na 60 minut przed jego rozpoczęciem. 
 • WEŹ OBOWIĄZKOWO:

- dokument tożsamości ze zdjęciem( dowód osobisty lub paszport) - długopis z czarnym wkładem,

- ubranie robocze wymagane przepisami BHP  -  maseczkę w związku z COVID-19.

CUKIERNIK

 • TG.04, T04 Produkcja wyrobów cukierniczych
 •  zdających z klasy III BB
 •  czas trwania egzaminu 150 minut

Termin egzaminu praktycznego:  07 LIPCA 2021 godzina 12.00

 • Miejsce przeprowadzenia egzaminu:  Opolskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  WZDZ w Opolu  45-301 Opole, ul. Małopolska 18.
 • Na egzamin zdający zgłaszają się do ośrodka na 60 minut przed jego rozpoczęciem. 
 • WEŹ OBOWIĄZKOWO  :

- dokument tożsamości ze zdjęciem( dowód osobisty lub paszport), - długopis z czarnym wkładem, - ubranie robocze wymagane przepisami BHP,  - aktualną książeczkę zdrowia , - maseczkę w związku z COVID-19.

       

 

/-/ Renata Jabłońska- Denes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Absowlenci - Formuła 2012 

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja lato (czerwiec- lipiec 2021)  

 

 • 21 lutego 2021 r. 
 • do 8 kwietnia 2021 r. dotyczy zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji zima 2021 r. 

Informacje dostepne na stronie www.oke.wroc.pl  - zakładka egzamin zawodowy lub u Pani Beaty Jakimiuk, kierownika szkolenia praktycznego 

 

 

    

                                                                

 

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU- 12 STYCZNIA 2021 r.(wtorek)                                                                                                                                                   

 

 • Miejsce egzaminu :  Zespół Szkół Budowlanych - Brzeg, ul. Kamienna 3
 • Będą otwarte dwa wejścia na egzamin :

- wejście główne ( bezpośrednio na hol szkoły tzw. łącznik),                             

- wejście do budynku A (prowadzące bezpośrednio do sekretariatu, Sali nr 7,  2, 16, 18, 23).

 

 

L.p.

 

Symbol i nazwa  kwalifikacji

 

 

 zawód - klasa

Godzina

rozpoczęcia egzaminu

 

Sala

Wejście  

1.

AU.22  Obsługa magazynów

 

Technik logistyk  

 

 

 

 

10:00

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

do budynku A

 

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  i …

Technik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Stolarz

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Kucharz

2.

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja … 

Elektryk

12:00

18

do budynku A

3.

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów … 

Technik logistyk

14:00

2

  do budynku A

 

 • Zdający przychodzą przed salę egzaminacyjną co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Ze względu na COVID-19 zdający przychodzi  na egzamin  z  maseczką na twarzy oraz może wnieść na salę egzaminacyjną wodę  do picia. (zgodnie z wytycznymi związanymi  z  COVID-19 szkoła nie zapewnia wody do picia).
 • Każdy zdający   w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*( zgodnie z wytycznymi związanymi z  COVID-19 szkoła nie zapewnia  długopisów lub piór oraz kalkulatorów).

Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   –  sesja :   STYCZEŃ -LUTY 2021 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU  

Symbol i nazwa kwalifikacji , zawód, zdający

 

Czas trwania

w min.

forma

Data

Godzina

 sala

 Wejście  

EGZAMINY w budynkach przy  ul. Kamienna 3

Będą otwarte dwa wejścia na egzamin :

- wejście główne ( bezpośrednio na hol szkoły tzw. łącznik) ,

- wejście do budynku A ( prowadzące bezpośrednio do sekretariatu, sali 2, 16,18,23)

AU.22  Obsługa magazynów- Technik logistyk

Klasa IIITLR

 

 

120 minut

 

 

dokumentacja

 

 

11 stycznia 2021

godz.9.00

 

 

 

23

 

 

 do budynku A  

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas …         

Technik logistyk

Klasa IVTL - Absolwenci

 

AU.22  Obsługa magazynów- Technik logistyk

Klasa  IIITLS, IVTL, IVTLS

 

120 minut

 

dokumentacja

 

 

 

11stycznia 2021

godz.9.00

 

            

               18

 

do budynku A  

 A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 

Klasa  IV TL  - Absolwenci

 

 

 

120 minut

 

 

dokumentacja

 

 

11 stycznia 2021

godz.13.00

 

 

2

 

 

do budynku A  

 

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Klasa  IV TBS  - Absolwenci

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji    …

Klasa IV TL - Absolwenci

 

120 minut

 

Dokumentacja

 

 

11 stycznia  2021

godz.16.00

 

 

16

 

do budynku A  

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie. … 

Technik  budownictwa

Klasa IV TBS- Absolwenci

 

180 minut

Dokumentacja

komputer

15 stycznia  2021

godz.9.00

20

do budynku A     

Ze względu  na COVID-19 zdający przychodzi  na egzamin   z  maseczką na twarzy oraz może wnieść  na salę egzaminacyjną wodę do picia

-  ( zgodnie z wytycznymi COVID-19 szkoła nie zapewnia wody do picia).

Na egzaminie każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

- (zgodnie z wytycznymi  związanymi z COVID-19 szkoła nie zapewnia  długopisów lub piór).

Na egzamin w formie  d - dokumentacja (A.30, A.31, A.32, AU.22, B.30, M.42 ) zdający przychodzą  przed salę egzaminacyjną co najmniej

30  minut przed rozpoczęciem egzaminu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 W przypadku kwalifikacji A.30, A.31, A.32, AU.22, B.30, M.42  zdający przynosi własne przybory, które są  wymienione w tabeli poniżej.

L.p.

KWALIFIKACJA

ZDAJĄCY PRZYNOSI NA EGZAMIN:

1.

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji    …

 

 

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

 

2.

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów …..  

3.

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 

4.

AU.22  Obsługa magazynów

5.

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie  …

6.

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. *

( zgodnie z wytycznymi  związanymi z COVID-19 szkoła nie zapewnia   kalkulatorów)

 

Terminarz egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2021 

 

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

sesja zimowa: styczeń- luty 2021

 

 • dla uczniów  Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia

Formuła 2012

I. Egzamin pisemny:

12 stycznia- wtorek

 • T.06- godzina 10:00
 • A.32- godzina 14.00

II. Egzamin praktyczny:

11 stycznia - poniedziałek

 • A.31 – godzina 9:00
 • A.32, M.42 – godzina 13:00
 • A.30 - godzina 16:00

15 stycznia - piątek

 • B.30- godzina 9:00

Formuła 2017

Egzamin pisemny:

12 stycznia- wtorek

 • AU.22, MG.18, AU.15 godzina 10:00
 • EE.05 godzina 12:00

Egzamin praktyczny:

11 stycznia - poniedziałek

 • AU.22 godzina 9:00

Załączniki : 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 Formuła 2012

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 Formuła 2017

 

zródło: CKE - Egzaminy zawodowe

 

 

 

 

  Uczeń, który ukończy szkołę, otrzyma tytuł technika, jeżeli zda egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 •             Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 •                 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na stronie internetowej www.cke.edu.pl informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i zadania.

Uczniowie ,  którzy  w roku szkolnym 2019/ 2020  rozpoczęli   naukę w klasach pierwszych technikum 4-letniego i   5-letniego  i  uczniowie , którzy rozpoczną naukę w następnych latach będą zdawać egzaminy z dwóch kwalifikacji, zgodnie z wprowadzoną reformą edukacji zgodnie z podstawą programową z 2019 roku:

 • technik  logistyk:

SPL.01. Obsługa magazynów,

SPL.04. Organizacja transportu.

 • technik  pojazdów samochodowych:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 • technik  renowacji elementów architektury

BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych,

BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

 • technik budownictwa:

BUD.01. Wykonywanie robót  zbrojarskich i betoniarskich,

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Egzamin w zakresie pierwszej kwalifikacji w zawodzie odbędzie się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej a w zakresie drugiej kwalifikacji   pod koniec pierwszego semestru klasy programowo najwyższej .

UWAGA:
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania:

„Absolwenci technikum, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, będą zobowiązani do zdania egzaminu maturalnego przeprowadzanego, podobnie jak w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących, z trzech przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) oraz zdania egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub zdania egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Tym samym absolwent technikum, po spełnieniu warunku dotyczącego zdania egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, nie będzie musiał przystępować (ale nadal będzie mógł) do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, podstawą do przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki m.in. egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego”

Uczniowie technikum którzy rozpoczęli naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 czyli  według podstawy programowej z 2017 roku będą  zdawali  egzaminy  w zakresie kwalifikacji:

 • technik  logistyk:

 AU.22. Obsługa magazynów  ( po koniec drugiego semestru klasy drugiej),

AU.32 Organizacja transportu (  po zakończeniu  kształcenia zawodowego w klasie czwartej).

 • technik  pojazdów samochodowych:

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych ( po koniec drugiego semestru klasy  trzeciej),

MG.43. Organizacja i prowadzenie  procesu obsługi pojazdów samochodowych (  po zakończeniu  kształcenia zawodowego w klasie czwartej).

 • technik  renowacji elementów architektury :

 BD.26. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych ( po koniec drugiego semestru klasy  trzeciej),

BD.27. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury(  po zakończeniu  kształcenia zawodowego w klasie czwartej).

Uczniowie technikum którzy rozpoczęli naukę w klasach pierwszych przed  rokiem szkolnym 2017/2018   czyli  według podstawy programowej z 2012 roku będą  zdawali  egzaminy  w zakresie ostatniej kwalifikacji w zawodzie :

 • technik  logistyk: 

A.32. Organizacja  i  monitorowanie  przepływu  zasobów  i  informacji  w  jednostkach organizacyjnych   (  po zakończeniu  kształcenia zawodowego w klasie czwartej).

 • technik  pojazdów samochodowych:

M.42.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych  (  po zakończeniu  kształcenia zawodowego w klasie czwartej).

 • technik   budownictwa :

 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (  po zakończeniu  kształcenia zawodowego w klasie czwartej).

               

Egzamin potwierdzający   kwalifikację składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Terminy egzaminów ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W danym roku szkolnym.

 

Aby przystąpić do egzaminu uczeń/absolwent składa dyrektorowi szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu. Uczniowie, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu, nie później niż na miesiąc przed datą rozpoczęcia części pisemnej egzaminu są informowani przez Przewodniczącego  Zespołu Egzaminacyjnego( dyrektora szkoły)  o terminie i miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu oraz o wymaganych dokumentach i materiałach, z którymi powinni zgłosić się na egzamin.

               

Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
 • części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  we Wrocławiu    przekazując  je do szkoły. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez  Okręgową Komisję  Egzaminacyjną  we Wrocławiu ( świadectwo  jest wydawane przez sekretariat szkoły).

Zdający;

 • który nie przystąpił do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie,
 • którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została unieważniona,
 • który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu liczby punktów z danej części tego egzaminu

ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki (jeżeli w danej sesji szkoła organizuje egzamin).

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym  zdający po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów lub którego część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu w wyznaczonym terminie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie. .

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można uzyskać na stronach internetowych:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.pl

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu– www.oke.wrocław.pl

 

 

 

   Uczeń, który ukończy szkołę  i zda egzamin  potwierdzający  kwalifikację  w zawodzie uzyska wykształcenie  zasadnicze  zawodowe  i otrzyma  dyplom potwierdzający  kwalifikacje zawodowe.

                Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

                Wszyscy uczniowie  Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole  Szkół Budowlanych w Brzegu są pracownikami młodocianymi.  

Pracodawca  pracownika młodocianego  dokonuje  wyboru  instytucji  w której  uczeń/ absolwent  będzie  zdawał egzamin (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  we Wrocławiu  lub Izba Rzemieślnicza w Opolu lub Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu ). 

                                  Egzamin w Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  we Wrocławiu

                Zagadnienia związane  z organizacja egzaminów w  Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  we Wrocławiu   są takie same jak dla technikum (opis powyżej)

               

Egzamin Czeladniczy

                Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika zwany egzaminem czeladniczym jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

                Za skierowanie   ucznia  na egzamin i za dopełnienie spraw formalnych z tym związanych odpowiada pracodawca w porozumieniu  z uczniem.

                Egzamin składa się z etapu  teoretycznego  i praktycznego. Zakres egzaminu :

 • etap praktyczny:

Polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Etap ten przeprowadzany jest w zakładach rzemieślniczych i trwa nie dłużej niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

 • etap teoretyczny:
 • część pisemna:

zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu następujących tematów: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, bhp, ochrony przeciwpożarowej, podstaw ochrony środowiska, podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

 • część ustna:

polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

 

Kandydat zdał egzamin jeżeli z obu etapów egzaminu uzyskał oceny co najmniej dopuszczające.

Ocena niedostateczna z co najmniej jednego zadania egzaminacyjnego etapu praktycznego oraz jednego tematu części pisemnej lub ustnej etapu teoretycznego decyduje o niedostatecznej ocenie z tego etapu.

Data dodania: 2021-03-21 20:46:24
Data edycji: 2022-08-23 13:54:50
Ilość wyświetleń: 1557

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook