Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminu zawodowego   –  sesja :   STYCZEŃ  -LUTY 2024 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU

FORMUŁA 2019

 

Symbol i nazwa kwalifikacji

 

Czas trwania

w min.

Forma

Data

Godzina

Sala

Wejście

EGZAMINY    w budynkach przy  ul. Kamienna 3

 wejście do budynku A ( prowadzące bezpośrednio do sekretariatu, sali 2 i 16)

MOT.06  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

 

120 minut

 

 

dokumentacja

 

 

09 stycznia 2024

godz.9.00

 

 

23

 

 

 

 

Budynek A

SPL.01  Obsługa magazynów- Technik logistyk 

 

18

 

SPL.04  Organizacja transportu- Technik logistyk 

 

120 minut

 

dokumentacja

09 stycznia 2024

godz.13.00

 

23

BUD.24 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

180 minut

wykonanie

11 stycznia 2024

godz.8.00

 

s.PR1

PRACOWNIA

RENOWACJI PRZY      ul. KAMIENNEJ 1

BUD.24 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

180 minut

wykonanie

11 stycznia 2024

godz.12.30

 

s.PR1

PRACOWNIA

RENOWACJI PRZY      ul. KAMIENNEJ 1

 

Zdający powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali.

 

Na egzaminie każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

 

Na egzamin w formie  d - dokumentacja  SPL.01,SPL.04, MOT.06    zdający przychodzą  przed salę egzaminacyjną    co najmniej 30  minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 

Na egzamin w formie  w-  wykonanie (BUD.24 )  zdający przychodzą  co najmniej 45  minut przed rozpoczęciem egzaminu   i przebierają się w strój roboczy obowiązujący na egzaminie. 30  minut  przed godziną rozpoczęcia egzaminu zdający zostają wpuszczani do sali   i rozpoczynają się procedury egzaminacyjne m.in. szkolenie bhp.

 

W przypadku kwalifikacji  SPL.01, SPL.04, MOT.06  zdający przynosi własne przybory, które są  wymienione w tabeli poniżej.

 

L.p.

KWALIFIKACJA

ZDAJĄCY PRZYNOSI NA EGZAMIN:

1.

2.

3.

SPL.01  Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu

MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

 

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. *

 

             

       

                                                                                                                                                                                      /-/ Renata Jabłońska- Dens

 

Harmonogram egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu – sesja : STYCZEŃ -LUTY 2024 r.

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU

FORMUŁA 2019

 

Symbol i nazwa kwalifikacji

 

Czas trwania

w min.

Data

Godzina

 sala

EGZAMINY    w budynkach przy  ul. Kamienna 3

 wejście do budynku A ( prowadzące bezpośrednio do sekretariatu, sali 2 i 16)

BUD.24 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

60 minut+30 minut

 

10 stycznia 2024

godz.8.00

 

 

 

 

 

 

s.2sk (Sala nr 20)

 

 

 

 

MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

60 minut

 

10 stycznia 2024  godz.10.30

 

 

SPL.01  Obsługa magazynów 

SPL.04 Organizacja transportu

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

60 minut+30minut

 

10 stycznia 2024  godz.13.00

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

 

60 minut

 

10 stycznia 2024

godz. 15.30

 

 

Zdający powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali.

 

Na egzaminie każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty

 

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. *

 

 

                                                                                                                                                                                         /-/ Renata Jabłońska- Denes

 

 

EGZAMINY ZAWODOWE Sesja 2. 2023 LATO

 

 • EGZAMIN ZAWODOWY LATO 2023 (kwalifikacje trzyliterowe)

Komunikaty dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2023 LATO

Zał. 1

Zał. 2

 • EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA LATO 2023 (kwalifikacje dwuliterowe)

Komunikaty dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2023 LATO zał. 1

Zał. 1

Zał.2

 

EGZAMIN ZAWODOWY Formuła 2019 - kwalifikacje trzyliterowe

 

PRZYSTĘPOWANIE DO EGZAMINU

Egzamin zawodowy wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego  z 2019 r.  jest przeprowadzany dla:

 • uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie po 1 września 2019 r.
 • absolwentów szkół, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2019 r.
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany po 1 września 2020 r.,
 • osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
 • osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego, które po 1 stycznia 2021 r. po  raz pierwszy złożą wniosek o dopuszczenie do egzaminu.

Do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r:

  1)  przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,

  2)  przystępują uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych,

Uwaga. W przypadkach 1) i 2) nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru.

Do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r:

 •     mogą przystąpić uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem,
 •     mogą przystąpić absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i szkół policealnych,
 •     mogą przystąpić absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i techników,
 •     mogą przystąpić osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 •     mogą przystąpić osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub podstawie programowej kształcenia w zawodach,
 •     mogą przystąpić osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego.

Dyrektor szkoły informuje uczniów i słuchaczy (uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów będących młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem oraz uczniów techników oraz słuchaczy branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych) o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze.

 

DO KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ NA EGZAMIN?

 

Uczniowie,  słuchacze, absolwenci, osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklaracje przystąpienia nie później niż do :

 1. a) dnia 15 września – jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego;
  b) dnia 7 lutego – jeżeli przystępują do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego.

 

JAK WYGLĄDA EGZAMIN ZAWODOWY?‎

 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

 

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎

 

 •     ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 •     z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Dla osób, które wymagają dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, egzamin może odbyć się z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego w postaci wydrukowanej.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 

CZY OSOBY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNE, MOGĄ ‎PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU ZAWODOWEGO, KTÓRY BĘDZIE DOSTOSOWANY DO ICH ‎POTRZEB ORAZ MOŻLIWOŚCI?

 

Tak. Dostosowanie warunków egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 1. niesłyszącym
 2. słabosłyszącym
 3. słabowidzącym
 4. z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
 5. z afazją
 6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 8. z chorobami przewlekłymi
 9. chorym lub niesprawnym czasowo
 10. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 11. z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
 12. które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 13. które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 14. z zaburzeniami komunikacji językowej.

Dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w  ww. pkt. 1-14 nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych.

Dostosowanie warunków i formy egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje niewidomym.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE, który publikowany jest nie później niż do 20 sierpnia roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

 

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?

 

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎

 1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

 

 

JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU?

 

Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach.

 

Termin dodatkowy egzaminu - Formuła 2019

 

Wniosek o przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym może złożyć:

  • uczeń branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianym pracownikiem,
  • uczeń będący młodocianym pracownikiem zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,
  • uczeń technikum oraz słuchacz branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej,
  • uczeń branżowej szkoły I stopnia będący młodocianym pracownikiem zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym :
  • nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego,
  • przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej.

Wniosek wraz z załącznikami dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu uczeń lub słuchacz, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego rodzice, składa do dyrektora szkoły, do której uczeń lub słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.

Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z uczniem lub słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – z jego rodzicami.

 

Ponowne przystąpienie do egzaminu - 2019

Formuła 2019

Ponowne przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia lub słuchacza w trakcie nauki w szkole zdający – uczeń oraz słuchacz:

 •         który z powodów losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu w terminie dodatkowym został zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części albo
 •         którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo
 •         który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu

ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach głównych jego przeprowadzania w trakcie nauki.

Po upływie 5 lat, licząc od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym zdający po raz pierwszy:

 •         przystąpił do egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej lub obu części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów albo
 •         przystąpił do egzaminu zawodowego, którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo
 •         nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie

zdający ten przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał egzaminu lub jednej części, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu ustalonego na składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Obowiązek  przystąpienia  do  części  pisemnej  egzaminu  maturalnego  z jednego  przedmiotu  dodatkowego,  nie dotyczy absolwenta posiadającego:

1)  dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo

2)  dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

3)  świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

4)  certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

 5)  świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 11b.

 

 

 

 

Wydawanie dyplomów zawodowych i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół

 

Informacja o zasadach wydawania dyplomów zawodowych i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół.

 

 

Wydawanie świadectw i dyplomów

 1. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek osoby (Załącznik 11) złożony do dyrektora komisji okręgowej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do wydania dyplomu.
 2. Absolwentom szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy w danym roku szkolnym otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie, w którym kształci ta szkoła, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na podstawie przekazanego przez dyrektora szkoły do komisji okręgowej (w terminie 7 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych) wykazu absolwentów szkoły w danym roku szkolnym wraz z informacją o posiadanych przez absolwenta świadectwach potwierdzających kwalifikację w zawodzie, uzyskanych w trakcie kształcenia w szkole.
 3. Wykaz zawiera imiona i nazwiska absolwentów oraz ich numery PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 4. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy nie otrzymali dyplomów bezpośrednio po ukończeniu szkoły oraz dla osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna na wniosek tych osób.
 5. Na wniosek osoby posiadającej dyplom (Załącznik 11), okręgowa komisja egzaminacyjna, która wydała dyplom, wydaje suplement do dyplomu sporządzony odpowiednio na podstawie opisu kwalifikacji albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, albo na podstawie opisu kształcenia w danym zawodzie określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Wniosek zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby posiadającej dyplom, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

 

 

Miejsce odbioru informacji o wyniku, świadectwa i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

 1. Informację o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, placówki lub centrum, lub pracodawcy, do którego uczeń lub absolwent składał deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z danej kwalifikacji, lub osobie upoważnionej przez tego dyrektora szkoły, placówki lub centrum, lub pracodawcę, w terminie określonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 2. Dyrektor szkoły, placówki lub centrum lub pracodawca albo upoważniona przez nich osoba przekazuje uczniowi lub absolwentowi informację o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 3. Informację o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy odbiera w siedzibie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, a osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz osoba, która składała deklarację w okręgowej komisji egzaminacyjnej w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, a także absolwent szkoły, w której zlikwidowano kształcenie w danym zawodzie, dla której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznaczył inne miejsce zdawania egzaminu, odbierają we właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

 

 • OKE wydaje dyplomy zawodowe (PP2019) i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (PP2017, PP2012) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków  (Dz.U. 2019 poz. 1700). Zasady wydawania są opisane w paragrafach 13 i 39.

 

 •  Dyplomy dla tegorocznych absolwentów są wydawane przez OKE  zbiorczo na podstawie zgłoszeń wykazu absolwentów w systemie SIOEPKZ i przekazywane szkołom. (Wykaz absolwentów dyrektor szkoły przekazuje do okręgowej komisji w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

 

 •  Dyplomy dla absolwentów lat ubiegłych są wydawane na indywidualne wnioski zdających.

 

 • Zdający mogą złożyć swój wniosek na wydrukowanym załączniku:  Załącznik Nr 11 – WNIOSEK o wydanie dyplomu/suplementu do dyplomu

 

a.      Wniosek należy pobrać, wypełnić, wydrukować i przesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

 

b.     Do wniosku należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

Data dodania: 2021-03-21 20:46:24
Data edycji: 2024-02-05 18:56:03
Ilość wyświetleń: 2852

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej