Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Egzamin Zawodowy

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

 

 

zródło: CKE - Egzaminy zawodowe

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  

TECHNIKUM-  rok szkolny 2019/2020

 

                                                               

            Uczeń, który ukończy szkołę, otrzyma tytuł technika, jeżeli zda egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 •             Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 •                 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na stronie internetowej www.cke.edu.pl informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i zadania.

Uczniowie ,  którzy  w roku szkolnym 2019/ 2020  rozpoczęli   naukę w klasach pierwszych technikum 4-letniego i   5-letniego  i  uczniowie , którzy rozpoczną naukę w następnych latach będą zdawać egzaminy z dwóch kwalifikacji, zgodnie z wprowadzoną reformą edukacji zgodnie z podstawą programową z 2019 roku:

 • technik  logistyk:

SPL.01. Obsługa magazynów,

SPL.04. Organizacja transportu.

 • technik  pojazdów samochodowych:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 • technik  renowacji elementów architektury

BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych,

BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

 • technik budownictwa:

BUD.01. Wykonywanie robót  zbrojarskich i betoniarskich,

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Egzamin w zakresie pierwszej kwalifikacji w zawodzie odbędzie się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej a w zakresie drugiej kwalifikacji   pod koniec pierwszego semestru klasy programowo najwyższej .

UWAGA:
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania:

„Absolwenci technikum, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, będą zobowiązani do zdania egzaminu maturalnego przeprowadzanego, podobnie jak w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących, z trzech przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) oraz zdania egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub zdania egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Tym samym absolwent technikum, po spełnieniu warunku dotyczącego zdania egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, nie będzie musiał przystępować (ale nadal będzie mógł) do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, podstawą do przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki m.in. egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego”

Uczniowie technikum którzy rozpoczęli naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 czyli  według podstawy programowej z 2017 roku będą  zdawali  egzaminy  w zakresie kwalifikacji:

 • technik  logistyk:

 AU.22. Obsługa magazynów  ( po koniec drugiego semestru klasy drugiej),

AU.32 Organizacja transportu (  po zakończeniu  kształcenia zawodowego w klasie czwartej).

 • technik  pojazdów samochodowych:

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych ( po koniec drugiego semestru klasy  trzeciej),

MG.43. Organizacja i prowadzenie  procesu obsługi pojazdów samochodowych (  po zakończeniu  kształcenia zawodowego w klasie czwartej).

 • technik  renowacji elementów architektury :

 BD.26. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych ( po koniec drugiego semestru klasy  trzeciej),

BD.27. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury(  po zakończeniu  kształcenia zawodowego w klasie czwartej).

Uczniowie technikum którzy rozpoczęli naukę w klasach pierwszych przed  rokiem szkolnym 2017/2018   czyli  według podstawy programowej z 2012 roku będą  zdawali  egzaminy  w zakresie ostatniej kwalifikacji w zawodzie :

 • technik  logistyk: 

A.32. Organizacja  i  monitorowanie  przepływu  zasobów  i  informacji  w  jednostkach organizacyjnych   (  po zakończeniu  kształcenia zawodowego w klasie czwartej).

 • technik  pojazdów samochodowych:

M.42.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych  (  po zakończeniu  kształcenia zawodowego w klasie czwartej).

 • technik   budownictwa :

 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (  po zakończeniu  kształcenia zawodowego w klasie czwartej).

               

Egzamin potwierdzający   kwalifikację składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Terminy egzaminów ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W danym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2019/2020 w sesji czerwiec-lipiec 2020 ustalono następujące terminy ;

- część pisemna  - 23 czerwca 2020 r.,

- część praktyczna - w okresie od 27 czerwca do 9 lipca 2020 r.

                W roku szkolnym 2019/2020 część pisemna jest przeprowadzana w szkole  w formie testu pisemnego  z wykorzystaniem arkuszy papierowych.  Część praktyczna jest przeprowadzana w szkole  w formie testu praktycznego.

                Aby przystąpić do egzaminu uczeń/absolwent składa dyrektorowi szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu. Uczniowie, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu, nie później niż na miesiąc przed datą rozpoczęcia części pisemnej egzaminu są informowani przez Przewodniczącego  Zespołu Egzaminacyjnego( dyrektora szkoły)  o terminie i miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu oraz o wymaganych dokumentach i materiałach, z którymi powinni zgłosić się na egzamin.

               

Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
 • części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  we Wrocławiu    przekazując  je do szkoły. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez  Okręgową Komisję  Egzaminacyjną  we Wrocławiu ( świadectwo  jest wydawane przez sekretariat szkoły).

Zdający;

 • który nie przystąpił do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie,
 • którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu została unieważniona,
 • który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu liczby punktów z danej części tego egzaminu

ma prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki (jeżeli w danej sesji szkoła organizuje egzamin).

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym  zdający po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów lub którego część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu w wyznaczonym terminie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie. .

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można uzyskać na stronach internetowych:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.pl

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – www.oke.wrocław.pl

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA -  rok szkolny 2019/2020

 

                Uczeń, który ukończy szkołę  i   zda egzamin  potwierdzający  kwalifikację  w zawodzie uzyska wykształcenie  zasadnicze  zawodowe  i otrzyma  dyplom potwierdzający  kwalifikacje zawodowe.

                Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

                Wszyscy uczniowie  Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole  Szkół Budowlanych  w Brzegu są pracownikami młodocianymi.  Pracodawca  pracownika młodocianego  dokonuje  wyboru  instytucji  w której  uczeń/ absolwent  będzie  zdawał egzamin (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  we Wrocławiu  lub Izba Rzemieślnicza w Opolu lub Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu ). 

                                  Egzamin w Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  we Wrocławiu

                Zagadnienia związane  z organizacja egzaminów w  Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  we Wrocławiu   są takie same jak dla technikum (opis powyżej)

                W roku szkolnym 2019/ 2020  niektórzy  pracodawcy  zdecydowali , że  dla ich młodocianych pracowników  egzaminy odbędą się  w Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  we Wrocławiu  w zakresie  kwalifikacji :

 • mechanik  pojazdów samochodowych:

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych ( po koniec drugiego semestru klasy  trzeciej),

 • sprzedawca:

AU.20. Prowadzenie sprzedaży ( po koniec drugiego semestru klasy  trzeciej),

 • cukiernik:

TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych ( po koniec drugiego semestru klasy  trzeciej),

 • stolarz:

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich( po koniec drugiego semestru klasy  trzeciej),

 • elektryk:

EE.05 montaż uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych ( po koniec drugiego semestru klasy  trzeciej),

                W roku szkolnym 2019/2020 część pisemna  będzie przeprowadzana w szkole  w formie testu pisemnego  z wykorzystaniem arkuszy papierowych.

                Część praktyczna będzie  przeprowadzana w formie testu praktycznego w Ośrodku Egzaminowania Zespołu Szkól Budowlanych w Brzegu   dla kwalifikacji MG.18 i AU.20 oraz  we  wskazanym  przez szkołę Ośrodku Egzaminowania w przypadku pozostałych kwalifikacji.

 

Egzamin Czeladniczy

                Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika zwany egzaminem czeladniczym jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

                Za skierowanie   ucznia  na egzamin i za dopełnienie spraw formalnych z tym związanych odpowiada pracodawca w porozumieniu  z uczniem.

                Egzamin składa się z etapu  teoretycznego  i praktycznego. Zakres egzaminu :

 • etap praktyczny:

Polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Etap ten przeprowadzany jest w zakładach rzemieślniczych i trwa nie dłużej niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

 • etap teoretyczny:
 • część pisemna:

zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu następujących tematów: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, bhp, ochrony przeciwpożarowej, podstaw ochrony środowiska, podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

 • część ustna:

polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

 

Kandydat zdał egzamin jeżeli z obu etapów egzaminu uzyskał oceny co najmniej dopuszczające.

Ocena niedostateczna z co najmniej jednego zadania egzaminacyjnego etapu praktycznego oraz jednego tematu części pisemnej lub ustnej etapu teoretycznego decyduje o niedostatecznej ocenie z tego etapu.

 

 

 

Przygotował: Roma Zięba, kierownik kształcenia praktycznego 

Data dodania: 2020-03-26 00:29:21
Data edycji: 2020-05-22 15:30:53
Ilość wyświetleń: 448

Kalendarz

Doradca zawodowy

W stronę przyszłości
Czytaj więcej

Strefa dla nauczyciela

Przejdź dalej

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook