Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Praktyki zawodowe 2023/2024

PRAKTYKI ZAWODOWE 2023/2024

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu(Dz. U. z 2019 poz.391)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.373)
 4. Kodeks Pracy

 

Praktyka  zawodowa realizowana jest przez 4 tygodnie. Jej miejscem jest przedsiębiorstwo (zakład), którego profil działalności jest związany z kierunkiem odbywania nauki w szkole.

Praktyka rozpoczyna się od zapoznania z przepisami BHP, organizacją pracy i zadaniami, zgodnie z obowiązującymi standardami takimi jak: struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny, regulamin pracy, zadania strategiczne działów firmy, profil działalności zakładu, zadania pracowników, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

            Program praktyki (ustalany przez szkołę) firmy mogą traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne odstępstwa od jego realizacji.

Praktyki zawodowe odbywają się w dni robocze, poza porą nocną. W okresie praktyk zawodowych uczeń podlega obowiązkom wynikającym z regulaminu szkolnego, a ponadto ma obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe.

            Uczniowie uczestniczą w procesie pracy oraz w różnorodnych formach szkolenia organizowanych przez opiekuna praktyk, takich jak: pokazy, instruktaże, obserwacje pracy specjalistów oraz spotkania i zajęcia szkoleniowe.

            Oceny umiejętności opanowanych podczas praktyk zawodowych dokonuje opiekun praktyk na podstawie obserwacji wykonywanych przez ucznia zadań oraz sposobu prowadzenia dziennika praktyk zawodowych.

      Dokonując oceny pracy uczniów uwzględnia się:

            - przestrzeganie dyscypliny pracy,

            - organizację pracy,

            - samodzielność podczas wykonywania pracy,

            - jakość wykonywanej pracy,

            - postawę zawodową.

            Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę wpisuje w dzienniczku praktycznej nauki zawodu opinię o pracy ucznia oraz wystawia ocenę końcową.

Załączniki do pobrania:

 • oświadczenie pracodawcy o przyjęcie ucznia na praktykę zawodową

Oświadczenie technik renowacji elementów architektury 

Oświadczenie technik logistyk 

Oświadczenie technik pojazdów samochodowych 

 

 • program praktyki zawodowej

Program praktyk technik logistyk (cykl 4 letni) 

Program praktyk technik logistyk (cykl 5 letni) 

Program praktyk technik pojazdów samochodowych (cykl 5 letni)

Program praktyk technik pojazdów samochodowych (cykl 4 letni)

Program praktyk technik renowacji elementów architektury 

 

 • dziennik praktyki zawodowej

Dziennik praktyk technik renowacji elementów architektury 

Dziennik praktyk technik logistyk 3 LSG krajowa)

Dziennik praktyk technik logistyk 3 LP (krajowa)

Dziennik praktyk technik pojazdów samochodowych 3 LSG krajowa

Dziennik praktyk technik pojazdów samochodywYCH 3 RSP 

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta  w Brzegu

Klasa III Technikum budownictwa   - symbol cyfrowy zawodu 311204

Praktyka zawodowa w roku szkolnym 2022/2023

 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ  do pobrania 

 1. Cele praktyki, założenia do jej realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania

Praktyka zawodowa realizowana jest przez 4 tygodnie ( 140 godzin). Jej miejscem powinno być przedsiębiorstwo prowadzące działalność           w branży budowlanej. Uczeń  już   w szkole zapoznaje się z celami kształcenia i odpowiednim materiałem nauczania, które musi opanować,          a praktyka powinna się przyczynić do potwierdzenia przydatności zdobytych umiejętności.

Wykonywanie robót zbrojarsko-betoniarskich. – 140 godzin.

Cele ogólne przedmiotu:

 1. Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Pogłębienie i poszerzenie umiejętności teoretycznej nauki zawodu przez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych;
 3. Poznanie zasad organizacji prac związanych z wykonywaniem zadań zawodowych;
 4. Zapoznanie z wyposażeniem technicznym stanowiska pracy oraz technologiami wykonywania zadań zawodowych;
 5. Nabycie prawidłowych zachowa potrzebnego w środowisku pracy: praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych pracowników z którymi praca jest wykonywana;
 6. Poznanie zasad etyki zawodowej.

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:

1) posługiwać się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania poszczególnych robót,

2) dobierać materiały budowlane, narzędzia, urządzenia i sprzęt do robót zbrojarskich i betoniarskich,

3) posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem stosowanym w robotach zbrojarskich i betoniarskich,

4) wykonywać zbrojenie podstawowych elementów konstrukcji monolitycznych,

5) przygotowywać, układać i zagęszczać mieszankę betonową oraz pielęgnować świeży beton,

6) montować i demontować proste  deskowania do robót betoniarskich,

7) wykonywać przedmiary i obmiary robót zbrojarskich i betoniarskich,

8) przestrzegać zasad magazynowania, składowania i transportu materiałów oraz wyrobów stosowanych w robotach betoniarskich i zbrojarskich,

9) oceniać jakość wykonywanych robót,

10) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

11) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy,

12) stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,

13) posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.

 

 

 

Dział programowy

Tematy jednostek metodycznych

Wymagania programowe

Podstawowe

Uczeń potrafi:

I. BHP i ppoż. podczas robót zbrojarsko-betoniarskich.

1. Zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy.

 

 

- wymienić zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy;

- wymienić i opisać szkodliwe czynniki występujące w środowisku pracy;

- rozpoznać rodzaje i stopnie zagrożenia spowodowane działaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy;

- rozróżnić źródła czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy;

2. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w budownictwie.

 

 

 

- identyfikować wymagania wynikające z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, na stanowiskach pracy;

- dobrać wyposażenie i sprzęt w zależności od rodzaju stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

 

3.Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych.

- wymienić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych;

- dobrać środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju wykonywanych zadań na stanowisku pracy;

- używać środki ochrony indywidualnej na stanowisku pracy zgodnie z ich przeznaczeniem;

4. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku pracy.

- opisać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych;

- opisać zasady ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;

- rozróżnić środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania;

 

 

 

5. Pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

- opisać podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego;

- oceniać sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych

u poszkodowanego;

- zabezpieczać siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku;

- układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;

- powiadamiać odpowiednie służby;

 

II. Budownictwo ogólne.

1. Wyroby budowlane.

- rozróżnić wyroby budowlane, określić ich zastosowanie i zasady składowania;

- rozpoznać wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych;

- dobrać wyroby budowlane w zależności od zastosowanej technologii;

- rozpoznać naturalne materiały kamienne;

- rozpoznać kruszywa budowlane;

- rozpoznać mineralne spoiwa budowlane;

- rozpoznać wodę do celów budowlanych;

- rozpoznać wyroby z zaczynów, zapraw i betonów;

- rozpoznać ceramiczne wyroby budowlane;

- rozpoznać materiały stosowane do izolacji;

- rozpoznać wyroby z tworzyw sztucznych;

 

 

2. Instalacje sanitarne

- wymienić rodzaje instalacji budowlanych;

- rozpoznać instalacje budowlane;

 

3. Przyrządy pomiarowe.

- dobrać przyrządy pomiarowe do określonych robót budowlanych;

- wykonywać pomiary związane z określonymi robotami budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich przyrządów;

 

4. Elementy zagospodarowania terenu budowy.

- rozpoznać i wymienić elementy zagospodarowania terenu budowy

 

 

5. Środki transportu stosowane w budownictwie.

- wymienić i rozpoznać środki do transportu wewnętrznego stosowane na terenie budowy;

- wymienić i rozpoznać środki transportu zewnętrznego stosowane w budownictwie;

- wymienić urządzenia do transportu pionowego i poziomego;

 

 

6. Rusztowania.

 

- rozpoznać elementy rusztowań stosowanych w budownictwie;

- opisać i stosować zasady eksploatacji rusztowań;

- omawiać rodzaje sił wewnętrznych występujących w elementach konstrukcji rusztowania;

- omawiać zależność nośności elementów rusztowań od czynników wewnętrznych, np. geometria, wzmocnienia, i zewnętrznych, np. obciążenia;

 

 

7. Programy komputerowe.

- wykorzystać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych;

 

 

8. Normy i procedury.

- rozpoznać oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej;

 

III. Siatki i szkielety zbrojenia.

1. Dokumentacja projektową, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, normy, katalogi oraz instrukcje dotycząca przygotowania prętów zbrojeniowych i ich montażu w siatki i szkielety zbrojenia.

- odczytać informacje zawarte w dokumentacji projektowej dotyczące przygotowania prętów zbrojeniowych i ich montażu w szkielety i siatki;

- wykorzystać  informacje zawarte w dokumentacji projektowej, w celu przygotowania prętów zbrojeniowych i ich montażu w szkielety i siatki;

- odczytać ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i norm informacje o wymaganiach   dotyczących przygotowania prętów zbrojeniowych i ich montażu w szkielety i siatki;

- odczytać z instrukcji i katalogów informacje o zaleceniach i dotyczących przygotowania prętów zbrojeniowych i ich montażu w szkielety i siatki;

 

 

 

2. Przedmiar robót związanych z przygotowaniem i montażem siatek i szkieletów zbrojenia.

- sporządzać przedmiar robót związanych z przygotowaniem i montażem siatek i szkieletów zbrojenia;

- obliczyć ilość materiałów potrzebnych do przygotowania i montażu siatek i szkieletów zbrojenia;

 

3. Magazynowanie i transport stali zbrojeniowej.

- składować stal zbrojeniową zgodnie z zasadami magazynowania;

- dobrać środki transportu stali zbrojeniowej;

- transportować stal zbrojeniową na terenie budowy zgodnie z zasadami transportu;

- stosować oznakowania stali i miejsc jej składowania;

 

4. Dobór stali zbrojeniowej, materiałów pomocniczych, narzędzi i sprzętu do wykonywania robót zbrojarskich.

-  rozróżnić  rodzaje stali  zbrojeniowej;

- rozróżnić gatunki i klasy stali zbrojeniowej;

- rozróżnić rodzaje prętów zbrojeniowych w zależności od ich kształtu i funkcji;

- rozróżnić materiały pomocnicze stosowane w transporcie, układaniu i montowaniu stali zbrojeniowej;

- rozróżnić narzędzia i sprzęt używany do przygotowania i montażu siatek i szkieletów zbrojenia;

 

 

5. Czyszczenie
i prostowanie prętów zbrojeniowych.

- czyścić pręty przeznaczone do montażu;

- stosować zasady prostowania prętów zbrojeniowych;

 

 

6. Cięcie i gięcie prętów.

- dobrać sposoby cięcia prętów zbrojeniowych;

- dobrać sposoby gięcia prętów zbrojeniowych;

- przecinać ręcznie pręty zbrojeniowe przeznaczone do montażu;

- przecinać mechanicznie pręty zbrojeniowe przeznaczone do montażu;

- stosować zasady ciecia prętów zbrojeniowych;

- giąć ręcznie pręty zbrojeniowe przeznaczone do montażu;

- giąć mechanicznie pręty zbrojeniowe przeznaczone do montażu;

- stosować zasady gięcia prętów zbrojeniowych;

 

 

7. Łączenie prętów zbrojeniowych w siatki i szkielety zbrojenia.

- odczytać z dokumentacji informacje dotyczące rozmieszczenia prętów zbrojeniowych;

- rozmieścić pręty zbrojeniowe zgodnie z dokumentacją projektową;

- łączyć pręty zbrojeniowe w siatki zgodnie z dokumentacją projektową;

- łączyć pręty zbrojeniowe w szkielety zgodnie z dokumentacją projektową;

dobrać sposoby przedłużania prętów zbrojeniowych;

- przedłużyć pręty zbrojeniowe zgodnie z dokumentacja projektową i normą;

- oceniać zgodność sposobu łączenia prętów zbrojeniowych z dokumentacją projektową i normą

 

9. Obmiar i rozliczenie robót związanych z przygotowaniem i montażem siatek i szkieletów zbrojenia.

- wykonać obmiar robót związanych z przygotowywaniem i montażem siatek i szkieletów zbrojenia;

- obliczyć koszt robót związanych z przygotowywaniem i montażem siatek i szkieletów zbrojenia;

 

IV. Transport, układanie i montaż zbrojenia w deskowaniach
i formach

1.Dokumentacja projektową, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, normy, katalogi oraz instrukcje dotycząca układania oraz montażu zbrojenia w deskowaniach i formach.

- odczytać informacje z dokumentacji projektowej dotyczące układania
i montażu zbrojenia w deskowaniach
i formach;

- stosować informacje zawarte w dokumentacji projektowej, do układania i montażu zbrojenia w deskowaniach
i formach;

- odczytywać informację na rysunkach zbrojenia;

- odczytać ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz norm informacje o wymaganiach dotyczących układania i montażu zbrojenia w deskowaniach i formach;

- odczytać z instrukcji i katalogów informacje o zaleceniach   dotyczących układania i montażu zbrojenia w deskowaniach i formach;

 

 

2. Przedmiar robót związany z transportem, układaniem i montażem zbrojenia w deskowaniu.

- sporządzać przedmiar robót związanych z układaniem i montażem zbrojenia w deskowaniach i formach;

- obliczyć ilość materiałów potrzebnych do ułożenia i montażu zbrojenia w deskowaniach i formach;

 

3. Środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojenia do miejsca ułożenia

- dobrać środki transportu prętów zbrojeniowych na miejsce montażu;

- dobrać środki transportu siatek i szkieletów na miejsce montażu w zależności od ich wymiarów;

 

4. Narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia w deskowaniach i formach.

- rozpoznać narzędzia i sprzęt stosowany do montażu zbrojenia w deskowaniach i formach;

- dobrać narzędzia do montażu zbrojenia w deskowaniach i formach;

- dobrać sprzęt do montażu zbrojenia w deskowaniach i formach w zależności od wymiarów i położenia zbrojonego elementu;

 

5. Układanie prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojenia w deskowaniach i formach.

- określić zasady układania prętów zbrojeniowych w deskowaniach i formach;

- układać pręty zbrojeniowe w deskowaniach i formach zgodnie z zasadami;

- określićć zasady układania siatek w deskowaniach i formach;

- układać siatki i szkielety w deskowaniach i formach zgodnie z zasadami;

- kontrolować na bieżąco jakość robót związanych z układaniem i montażem zbrojenia w deskowaniach i formach

- oceniać zgodność położenia zbrojenia w deskowaniach i formach z dokumentacją projektową

 

 

6. Połączenia prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojenia w deskowaniach oraz formach.

- dobrać materiały do łączenia prętów zbrojeniowych; siatek i elementów szkieletów;

- łączyć pręty zbrojeniowe w deskowaniach i formach;

- łączyć siatki w deskowaniach i formach;

- łączyć elementy szkieletów w deskowaniach i formach;

- kontrolować na bieżąco jakość robót związanych z układaniem i montażem zbrojenia w deskowaniach i formach;

- oceniać zgodność położenia zbrojenia w deskowaniach i formach z dokumentacją projektową;

 

7. Obmiar oraz kosztorys robót związanych z układaniem i montażem zbrojenia w deskowaniach i formach.

- wykonywać obmiar robót związanych z układaniem i montażem zbrojenia w deskowaniach i formach;

- obliczyć koszt robót związanych z układaniem i montażem zbrojenia
w deskowaniach i formach;

V. Przygotowanie zapraw budowlanych i mieszanek betonowych

1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, normy, katalogi oraz instrukcje dotyczące wykonania mieszanek betonowych i zapraw budowlanych.

- odczytać  z dokumentacji projektowej informacje dotyczące  wykonania mieszanek betonowych i zapraw budowlanych;

 - wykorzystać informacje zawarte w dokumentacji projektowej, w celu wykonania mieszanek betonowych i zapraw budowlanych;

- odczytać ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
i norm informacje o wymaganiach  dotyczących  wykonania mieszanek betonowych i zapraw budowlanych;

- odczytać z instrukcji i katalogów informacje o zalecenia dotyczące wykonania mieszanek betonowych i zapraw budowlanych;

 

2. Przedmiar robót związanych z przygotowaniem mieszanek betonowych i zapraw budowlanych.

- sporządzić przedmiar robót związanych z przygotowaniem zapraw budowlanych i mieszanek betonowych;

- obliczyć ilość materiałów potrzebnych do przygotowania zapraw budowlanych i mieszanek betonowych na podstawie przedmiaru robót;

 

3. Magazynowanie składników mieszanek betonowych i zapraw budowlanych.

- określić miejsca magazynowania składników mieszanek betonowych na terenie budowy;

- określić miejsca magazynowania składników zapraw budowlanych na terenie budowy;

- określić miejsca magazynowania składników zapraw budowlanych na terenie budowy;

 

4. Środki transportu mieszanek betonowych i zapraw budowlanych.

- dobrać środki transportu mieszanki betonowej i zapraw budowlanych na miejsce ułożenia;

 

5. Wykonanie mieszanki betonowej i zaprawy budowlanej na podstawie receptur.

- dobrać rodzaje spoiw do mieszanek betonowych i zapraw budowlanych na podstawie receptur;

- dobrać rodzaje kruszyw do mieszanek betonowych i zapraw budowlanych na podstawie receptur;

- dobrać rodzaje domieszek i dodatków do mieszanek betonowych i zapraw budowlanych na podstawie receptur;

dobrać narzędzia do wykonywania mieszanek betonowych i zapraw budowlanych;

- dobrać sprzęt do wykonywania mieszanek betonowych i zapraw budowlanych;

- dobrać wodę zarobową do mieszanek betonowych i zapraw budowlanych na podstawie receptur;

- określić kolejność dozowania składników mieszanek betonowych i zapraw budowlanych;

- dozować składniki mieszanek betonowych i zapraw budowlanych zgodnie z zasadami;

- mieszać składniki mieszanek betonowych i zapraw budowlanych wykonać mieszanki betonowe i zaprawy budowlane zgodnie z recepturą laboratoryjną i roboczą;

- kontrolować na bieżąco konsystencję, czas wiązania i twardnienia mieszanek betonowych i zapraw budowlanych

- oceniać właściwości wykonanych mieszanek betonowych i zapraw budowlanych, m.in. konsystencję, jednorodność, urabialność;

 

7. Obmiar oraz kosztorys robót związanych z wykonywaniem mieszanek betonowych
i zapraw budowlanych.

- wykonać obmiar robót związanych z wykonywaniem mieszanek betonowych i zapraw budowlanych

- obliczyć koszt robót związanych z wykonywaniem mieszanek betonowych i zapraw budowlanych

VI. Wykonywanie robót związanych
z betonowaniem
i pielęgnacją świeżego betonu oraz z naprawą typowych elementów betonowych
i żelbetowych

1. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych, normy, katalogi oraz instrukcje dotyczącej układania
i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu.

- odczytać z dokumentacji projektowej informacje dotyczące układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu;

 - wykorzystać informacje zawarte w dokumentacji projektowej w celu ułożenia i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu;

- odczytać ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  i norm informacje o wymaganiach  dotyczących układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu;

- odczytać z instrukcji i katalogów informacje o zaleceniach  dotyczących układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu;

 

2. Przedmiar robót związanych z betonowaniem i pielęgnacją świeżego betonu.

- sporządzać przedmiar robót związanych z betonowaniem i pielęgnacją świeżego betonu;

 

3. Rodzaje deskowań i formy do układania mieszanki betonowej.

- zabezpieczać deskowania i formy przed przywieraniem betonu;

- układać zbrojenie zgodnie z zasadami;

- rozmieszczać elementy formujące kanały, przepony i inne otwory;

 

4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej w deskowaniach i formach.

- dobrać narzędzia do układania i zagęszczania mieszanki betonowej;

- dobrać sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej;

- układać mieszankę betonową o różnej konsystencji w formach i deskowaniach o różnych kształtach;

- dobrać metodę zagęszczania mieszanki betonowej w zależności od jej konsystencji;

- dobrać narzędzia do zagęszczania mieszanki betonowej;

- dobrać sprzęt do zagęszczania mieszanki betonowej;

- zagęszczać mieszankę betonową ręcznie;

- zagęszczać mieszankę betonową mechanicznie;

- określić zasady zagęszczania mieszanki betonowej;

- oceniać dokładność wykonania elementów betonowych i żelbetowych i ich zgodność z dokumentacją projektową;

 

5. Pielęgnacja świeżego betonu.

- dobrać  sposoby pielęgnacji świeżego betonu w zależności od panujących warunków atmosferycznych;

- dobrać sposoby pielęgnacji świeżego betonu w zależności od parametrów betonowanego elementu;

- dobrać sposoby przyspieszania dojrzewania świeżego betonu;

- zabezpieczyć świeży beton przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych;

- zabezpieczyć świeży beton przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- określić sposoby pielęgnacji świeżego betonu;

- rozróżnić metody mechaniczne
i chemiczne przyspieszania dojrzewania świeżego betonu;

 

6. Demontaż deskowań
i form.

- demontować deskowania i formy zgodnie z zasadami demontażu odpowiednimi dla danego rodzaju deskowań i form;

 

7. Naprawa typowych elementów betonowych
i żelbetowych.

- dobrać materiały do naprawy typowych elementów betonowych i żelbetowych;

- dobrać narzędzia  do naprawy typowych elementów betonowych i żelbetowych;

- dobrać sprzęt do naprawy typowych elementów betonowych i żelbetowych

- naprawić  typowe elementy betonowe i żelbetowe;

- zabezpieczyć typowe elementy betonowe i żelbetowe przed korozją;

- wykonać prace wzmacniające konstrukcje betonowe i żelbetowe;

- oceniać dokładność wykonania elementów betonowych i żelbetowych i ich zgodność z dokumentacją projektową;

 

8. Obmiar oraz sporządzanie kosztorysu robót związanych z  układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu.

- sporządzać obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek betonowych oraz pielęgnacją świeżego betonu;

- obliczyć koszt robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek betonowych oraz pielęgnacją świeżego betonu;

Kompetencje personalne i społeczne

• stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w środowisku pracy;

• respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem i miejscem pracy;

• omówić czynności realizowane w ramach czasu pracy;

• określić czas realizacji zadań;

• realizować działania w wyznaczonym czasie;

• przewidzieć skutki podejmowanych działań, w tym skutki prawne;

• wskazać świadomość odpowiedzialności za wykonywaną pracę;

• podać przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje życia społecznego i gospodarczego;

• wskazać przykłady wprowadzenia zmiany i ocenia skutki jej wprowadzenia;

• rozpoznać źródła stresu podczas wykonywania zadań zawodowych;

• wybrać techniki radzenia sobie ze stresem odpowiednio do sytuacji;

• wskazać najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej;

• określić zakres umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu;

• analizuje własne kompetencje;

• wyznaczyć własne cele rozwoju zawodowego;

• identyfikować sygnały werbalne i niewerbalne;

• stosować aktywne metody słuchania;

• opisać sposób przeciwdziałania problemom w zespole realizującym zadania;

• pracować w zespole, ponosząc odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania;

• przestrzegać podziału ról, zadań i odpowiedzialności w zespole;

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta  w Brzegu

Klasa III Technikum budownictwa   - symbol cyfrowy zawodu 311204

Praktyka zawodowa w roku szkolnym 2022/2023

 

 1. Cele praktyki, założenia do jej realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania

Praktyka zawodowa realizowana jest przez 4 tygodnie ( 140 godzin). Jej miejscem powinno być przedsiębiorstwo prowadzące działalność           w branży budowlanej. Uczeń  już   w szkole zapoznaje się z celami kształcenia i odpowiednim materiałem nauczania, które musi opanować,         a praktyka powinna się przyczynić do potwierdzenia przydatności zdobytych umiejętności.        

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów -140 godzin (4 tygodnie)- praktyka zawodowa klasa IV

Cele ogólne przedmiotu  

 1. Poznanie przepisów dotyczących kontroli robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych;
 2. Poznanie zasad organizacji zespołów roboczych do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych;
 3. Poznanie podstawowych zasad realizacji i kontroli robót na obiektach budowlanych;
 4. Nabycie umiejętności wykorzystania wiadomości dotyczących technologii wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych i robót budowlanych;
 5. Nabycie umiejętności wykorzystania wiadomości dotyczących technologii wykonania budowlanych robót wykończeniowych;
 6. Nabycie umiejętności korzystania dokumentacji projektowej i przetargowej;
 7. Nabycie umiejętności pozyskiwania informacji z literatury.
 8. Kształtowanie logicznego myślenia podczas wykonywania przedmiarów i obmiarów;
 9. Kształtowanie jakości wykonania przydzielonych zadań;

Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

 • wymienić dokumentację budowy dotyczącą zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych,
 • dobrać wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych,
 • sporządzić zapotrzebowanie na wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych,
 • wyjaśnić zasady koordynacji pracy zespołów roboczych i koordynować ich pracę,
 • zaplanować zakres robót remontowych,
 • wyjaśnić przepisy prawa i zasady dotyczące kontroli wykonywania robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych,
 • stosować przepisy prawa i zasady dotyczące kontroli wykonywania robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych,
 • wykonać przedmiar robót budowlanych,
 • wykonać kosztorys na roboty budowlane: kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamienne, dodatkowe i powykonawcze,
 • uzasadnić dobór materiału i sprzętu oraz wybór technologii wykonania na podstawie dokumentacji,
 • wykonać kosztorysy, wykorzystując programy komputerowe,

MATERIAŁ NAUCZANIA Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów praktyka zawodowa

Dział programowy

Tematy jednostek metodycznych

Wymagania programowe

Podstawowe

Uczeń potrafi:

I. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz wykonywaniem robót ziemnych

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

• wyjaśnić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej

• rozróżnić rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy

• opisać czynniki szkodliwe środowiska pracy podczas robót ziemnych i drogowych

• rozróżnić źródła czynników szkodliwych środowiska pracy podczas robót budowlanych

• określić zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia i środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych

• rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych

• powiadamia odpowiednie służby

• opisać podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego

• ocenić sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego

• zabezpieczać siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku

• ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

I. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz wykonywaniem robót ziemnych

• rozróżnić elementy dokumentacji budowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych;

• odczytać informacje z dokumentacji budowy dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych;

• objaśnić i stosować zasady zagospodarowania terenu budowy;

• opisać elementy planu zagospodarowania terenu budowy;

• opisać zasady sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

• rozróżnić sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;

• wyjaśnić zasady współpracy przy opracowywaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

• określić podstawowe założenia organizacji placu budowy;

• odczytać z dokumentacji projektowej informacje dotyczące obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;

• rozróżnić rodzaje budowli ziemnych;

• określić ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów;

• określić wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robót ziemnych;

• określić cechy techniczne wyrobów budowlanych;

• opisać zasady sporządzania zapotrzebowania na wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

• ustalić na podstawie danych projektowych zakres i kolejność robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

• opisać zasady organizacji zespołów roboczych do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;

• wyjaśnić przepisy dotyczące kontroli robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;

II. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego

II. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego

• rozróżnić części składowe dokumentacji budowy;

• rozróżnić specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania robót budowlanych stanu surowego;

• rozpoznać technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych oraz roboty budowlane stanu surowego w konstrukcjach:;

a) murowych

b) żelbetowych

c) stalowych

d) drewnianych

• rozpoznać i rozróżnić rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych;

• odczytać z dokumentacji projektowej zakres i technologię robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich, murarskich i montażowych;

• rozpoznać wyroby budowlane do wykonywania danego zakresu robót budowlanych stanu surowego;

• rozpoznać środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót budowlanych stanu surowego

• opisać zasady tworzenia harmonogramu robót budowlanych stanu surowego;

• opisać zasady doboru zespołów roboczych do wykonywania robót budowlanych stanu surowego;

• wyjaśnić przepisy prawa i zasady dotyczące kontroli wykonywania robót budowlanych stanu surowego;

III. Organizowanie robót wykończeniowych

III. Organizowanie robót wykończeniowych

• rozróżnić części składowe dokumentacji budowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;

• odczytać informacje zawarte w dokumentacji budowy, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, normach i instrukcjach dotyczących wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;

• rozpoznać technologie wykonania budowlanych robót wykończeniowych;

• opisać sposoby wykonywania robót tynkarskich, malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich, okładzinowych i systemów suchej zabudowy;

• rozpoznać wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;

• opisać zasady sporządzania zapotrzebowania na wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;

• opisać zasady tworzenia harmonogramu robót wykończeniowych;

• opisać zasady doboru zespołów roboczych do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;

• wyjaśnić przepisy prawa dotyczące kontroli wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;

• opisać zasady kontroli;

IV. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

IV. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

• rozróżnić części składowe dokumentacji budowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych;

• opisać rodzaje robót remontowych w obiektach budowlanych;

• wyjaśnić zasady planowania robót;

• wyjaśnić zasady inwentaryzacji obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu;

• wykonać pomiary inwentaryzacyjne obiektów;

• wyjaśnić zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego;

• wyjaśnić zasady sporządzania wniosków o pozwolenie na remont obiektów budowlanych;

• wyjaśnić sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych;

• rozpoznać i rozróżnić wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów obiektów budowlanych;

• wyjaśnić zasady przygotowania zapotrzebowania na wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych;

• opisać zasady sporządzania harmonogramu robót remontowych obiektów budowlanych;

• opisać zasady doboru zespołów roboczych do wykonywania remontów obiektów budowlanych;

• wyjaśnić przepisy prawa dotyczące kontroli wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych;

V. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

V. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

• rozróżnić części składowe dokumentacji projektowej rozbiórki obiektów budowlanych;

• odczytać informacje zawarte w dokumentacji budowy, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, normach i instrukcjach dotyczących wykonywania rozbiórki obiektów budowlanych;

• wyjaśnić zasady inwentaryzacji obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki (kp

• wykonać pomiary inwentaryzacyjne;

• wyjaśnić zasady sporządzania wniosków o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych;

• opisać zasady zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

• opisać sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

• opisać środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

• ustalić zakres robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

• opisać zasady sporządzania harmonogramu robót;

• opisać zasady wyboru zespołów roboczych do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

• określić przepisy dotyczące kontroli wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

• wyjaśnić zasady sporządzania rozliczenia wyrobów budowlanych pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych;

VI. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

VI. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

• rozróżnić rodzaje kosztorysów;

• rozróżnić części składowe dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz norm i instrukcji dotyczących wykonywania robót budowlanych;

• odczytać informacje zawarte w dokumentacji budowy, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz normach i instrukcjach dotyczących wykonywania robót budowlanych;

• rozróżnić dokumenty przetargowe;

• opisać katalogi nakładów rzeczowych i publikacje cenowe do kosztorysowania robót budowlanych;

• odczytać informacje zawarte w katalogach nakładów rzeczowych i publikacjach cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;

• ustalić zakres robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej;

• wyjaśnić pojęcie przedmiaru;

• wyjaśnić pojęcie obmiaru;

• ustalić zakres robót budowlanych do obmiaru;

• opisać zasady tworzenia kosztorysów ofertowych, inwestorskich, zamiennych, dodatkowych i powykonawczych;

• ustalić założenia do kosztorysowania robót budowlanych;

• rozróżnić programy komputerowe wykorzystywane w kosztorysowaniu w budownictwie;

• rozróżnić publikacje cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia;

• interpretować informacje zawarte w publikacjach;

       

 

 

 

 

Data dodania: 2021-03-24 21:50:08
Data edycji: 2023-10-25 20:58:48
Ilość wyświetleń: 4440

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej