Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Prawa i Obowiązki Ucznia ZSB w Brzegu

Zestawienie Praw I Obowiązków Ucznia Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu  w zakresie Bezpieczeństwa I Higieny w szkole

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:

 • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli i innych pracowników Szkoły, placówek szkolenia praktycznego oraz koleżanek i kolegów,
 • szanować  przekonania i własność innych osób,
 • przeciwstawiać  się  przejawom przemocy / rażące przypadki brutalności i zachowań aspołecznych będą zgłaszane na Policję/,
 • dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów,
 • dbać o mienie szkoły oraz  ład i porządek w szkole,
 • przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (biblioteka, szatnia, pracownie  przedmiotowe,  miejsca odbywania zajęć wychowania fizycznego, miejsca odbywania kształcenia praktycznego ),
 • zostawiać okrycia wierzchnie w szafkach/w szatni.

Uczeń na terenie Szkoły  nie może posiadać i używać narkotyków, substancji o podobnym działaniu a także alkoholu oraz używać  tytoniu ( w tym e-papierosów ).

                                       

INNE POSTANOWIENIA;

 • UCZNIOWIE MUSZĄ STOSOWAĆ SIĘ DO PROCEDUR  ZWIAZANYCH  Z COVID-19 ,
 • uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu,
 • uczniom nie wolno w czasie zajęć korzystać bez zgody nauczyciela  z  telefonów komórkowych  lub urządzeń   o podobnym charakterze,   
 • uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń lub grupa uczniów, która ją wyrządziła.
 • czas przerw uczniowie powinni przeznaczyć na odpoczynek, zjedzenie posiłku oraz bezpieczne przejście do  miejsca odbywania następnych zajęć,
 • uczniowie w czasie przerwy podporządkowują się poleceniom nauczycieli w tym przede wszystkim nauczycieli dyżurujących,
 • zabrania się wprowadzenia bez zezwolenia na teren szkoły osób nie będących uczniami lub pracownikami szkoły,
 • dyżurni klasowi mają obowiązek przygotować gabinet, pracownię do  zajęć oraz dopilnować porządku po skończonej lekcji,
 • dyżurni klasowi systematycznie dopilnowują porządku w gabinecie, pracowni, który jest pod ich opieką  i dbają o ogólny wygląd estetyczny gabinetu, pracowni,
 • uczeń ma obowiązek przychodzić do szkoły w stroju czystym, estetycznym i skromnym,
 • uczniowie mają prawo korzystania z opieki szkolnej służby zdrowia,
 • uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o estetykę ubioru,
 • uczniowie mają obowiązek dbania o własne zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych oraz wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów.

 Uczniowie przechodzący w czasie przerw na zajęcia z budynków ZSB położonych przy ulicy Kamiennej 3   do budynków ZSB położonych przy ulicy Kamiennej 1 i  w odwrotną stronę powinni wykonywać to według następujących zasad :

 

 • przejście powinno odbywać w tempie gwarantującym bezpieczne i punktualne dotarcie na następną lekcję,
 • przejście powinno odbywać terenem szkoły przechodząc przez boisko szkolne, bramę miedzy ul. Kamienną 3 a ul. Kamienną 1 oraz terenem warsztatów szkolnych przy Kamiennej 1,
 • przechodzenie chodnikiem przy ulicy Kamiennej łączącym ww. obiekty ( jeżeli będzie dostępny) ograniczyć do minimum z zachowaniem szczególnych środków ostrożności,
 • przejście powinno odbywać się zgodnie z zasadami ruchu pieszych po chodnikach i z zasadami  kulturalnego zachowania.

 

                Na teren obiektów szkolnych położonych przy ulicy Kamiennej 1 obowiązuje zakaz wjazdu samochodów  chyba, że uczeń otrzymał w danym  dniu  zgodę nauczyciela prowadzącego  zajęcia samochodowe kształcenia praktycznego. Motorowery, motocykle  na terenie obiektów szkolnych położonych przy ulicy Kamiennej 1   można parkować tylko   w miejscach wyznaczonym pod wiatą , przy wjeździe po lewej stronie.

                Przejazd samochodów, motocykli, motorowerów, skuterów, rowerów    i innych pojazdów przez  tereny  szkoły  musi odbywać się sposób powolny gwarantujący bezpieczeństwo  osób i mienia. 

                Samochody, motocykle, motorowery na terenie  obiektów położnych  przy ulicy Kamiennej 3    można parkować w miejscach   w tym celu  przeznaczonych- oznacza to,  że zabronione jest parkowanie w miejscach utrudniających ewakuację lub powodujących zagrożenie  podczas ewakuacji oznacza to m.in. , że zabronione jest  parkowanie miejscach    w bezpośredniej bliskości wyjść  z budynków.

                Na  wyznaczonym placu  przy ulicy Kamiennej 1  na,  którym zgromadzono  samochody dla celów dydaktycznych  obowiązuje  zakaz wchodzenia  bez zgody nauczyciela. Wejście na ten teren będzie uważane jako, próba  niszczenia pojazdów.

Data dodania: 2020-09-01 17:43:16
Data edycji: 2021-03-21 20:39:06
Ilość wyświetleń: 1753

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook