Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ósmoklasiści czekamy na WAS w ZSB w Brzegu - harmonogram rekrutacji

 

Czynności rekrutacyjne

 Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postepowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od 17 maja 2021 r.

do 31 maja 2021 r.

do godz. 15.00

 

 

 

od 3 sierpnia 2021 r.

do 6 sierpnia 2021 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz złożenie nowego wniosku w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 25 czerwca

2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.

 

 

5 sierpnia 2021 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021 r.

 

 

 

13 sierpnia 2021 r

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

22 lipca 2021 r.

 

16 sierpnia 2021 r.

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

 

od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r.

do godz.15:00

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i

kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

 

23 sierpnia 2021 r.

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia 2021 r.

 

23 sierpnia 2021 r.

10.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach

ponadpodstawowych

do 3 sierpnia 2021 r.

 

24 sierpnia 2021 r.

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021 r

12.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o

sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia

 

 

 

Data dodania: 2021-02-06 23:14:04
Data edycji: 2021-02-06 23:16:43
Ilość wyświetleń: 342

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook