Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Procedury bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

 

Procedury bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

w Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu obowiązujące

od dnia 1 września 2020 r.

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi. W zajęciach mogą uczestniczyć uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną powiadomieni o obowiązujących zasadach higieny.
 3. Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę.
 4. Poruszanie się po szkole, w klasie, do momentu zajęcia miejsca w ławce, oraz poza salą lekcyjną obowiązkowo w maseczce lub przyłbicy.
 5. Należy zachować, w miarę możliwości, bezpieczną odległość od siebie pomimo założonej maseczki lub przyłbicy. Uściski, uściski dłoni, itp. są niestety nadal niezalecane.
 6. Na terenie szkoły bezwzględnie stosować zasady higieny, często myć ręce wodą z mydłem, unikać dotykania nosa, oczu i ust. Zwracać szczególną uwagę na odpowiedni sposób zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. W toaletach szkolnych nie może przebywać więcej osób niż ilość kabin znajdujących się w nich.
 8. W budynku szkoły wprowadzony został ruch prawostronny, a miejscami jednokierunkowy.
 9. Podczas przerw uczniowie powinni zachować bezpieczną odległość między sobą.
 10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 11. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. W celu spotkania się z pracownikami szkoły należy wcześniej umówić się telefonicznie.
 12. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 13. Do budynków szkolnych wchodzimy różnymi wejściami i tak:
 • WE1 - wyjście główne w budynku A;
 • WE2 - wyjście główne ze szkoły/ drzwi wahadłowe w łączniku „Ł1”;
 • WE3 - drzwi oszklone w łączniku „Ł2”;
 • WE4 - wyjście z holu sali gimnastycznej na podwórko szkolne;
 • WE5 – wyjście główne w budynku Kamienna 1.

 

 1. budynek przy ul. Kamiennej 3 (cztery wejścia)

 

Osoby przebywające w niżej wymienionych pomieszczeniach wychodzą wyjściem głównym
w budynku A- WE1 (budynek A)

Parter:

 • sala 7 – aula
 • sala11 – sekretariat, gabinet Dyrektora, księgowość
 • sala 13 – pokój kierownika gospodarczego.

I piętro

 • sala lekcyjna 18
 • sala lekcyjna 20 – pracownia komputerowa
 • sala lekcyjna 23
 • sala 25 – biblioteka
 • sala 27 – pokój pielęgniarki
 • sala 15 – pokój głównego księgowego.

Piwnica

Poddasze

 • sala pod opieką pedagoga szkolnego.

Osoby przebywające w niżej wymienionych pomieszczeniach wychodzą wyjściem głównym w łączniku „Ł1” WE2;

 • sala lekcyjna nr 2
 • sala lekcyjna nr 16

 

Osoby przebywające w niżej wymienionych pomieszczeniach wychodzą wyjściem głównym
w łączniku „Ł1” – WE2 (budynek B)

Parter:

 • sala 43B – pracownia fryzjerska

I piętro

 • sala lekcyjna 38 – pracownia komputerowa
 • sala lekcyjna 39
 • sala lekcyjna 40
 • sala lekcyjna 41
 • sala 37 B – pokój nauczycielski.

 

Osoby przebywające w niżej wymienionych pomieszczeniach wychodzą wyjściem głównym
w łączniku „Ł2” – WE3 ( budynek C)

 

 1. Niski parter/ piwnica/;
 • pomieszczenie 27
 • sala lekcyjna 28
 • sala lekcyjna 29
 • sala fitness
 1. Parter
 • sala lekcyjna 30
 • sala lekcyjna 31
 • sala lekcyjna 32
 • pokój 43C – kierownika szkolenia praktycznego.
 1. I piętro
 • sala lekcyjna 33
 • sala lekcyjna 34
 • sala lekcyjna 35
 • sala lekcyjna 37
 • pokój v-ce Dyrektora

 

Osoby przebywające w łączniku wychodzą wyjściem głównym w łączniku „Ł1” – WE

 

Osoby przebywające w niżej wymienionych pomieszczeniach i miejscach wychodzą wyjściem głównym w łączniku „Ł2” – WE3

 • piwnica/ szatnia, klatka schodowa/
 • Parter – hall
 • I piętro – sala 42 – klatka schodowa w budynku C i ww. wyjściem.

 

Osoby przebywające w niżej wymienionych pomieszczeniach i miejscach wychodzą wyjściem z hallu sali gimnastycznej na podwórko szkolne – WE4

 • sala ćwiczeń
 • pokój nauczycieli WF
 • szatnia + WC dziewcząt;
 • szatnia + WC chłopców;         
 • 2. budynek przy ul. Kamiennej 1 (jedno wejście)

 

Osoby przebywające w niżej wymienionych pomieszczeniach wychodzą i wychodzą wyjściem głównym w budynku Kamienna 1 – WE5:

Parter:

 • siłownia
 • szatnia siłowni
 • pracownia WZ1
 • pracownia WZ2

I piętro

 • sala lekcyjna 44
 • sala lekcyjna 45 OHP
 • sala lekcyjna 46

II piętro

 • sala lekcyjna 47
 • sala lekcyjna 48
 • sala lekcyjna 49

ZAJĘCIA

 

 1. Sale będą regularnie wietrzone.
 2. Rozmieszczenie stołów i miejsca siedzące są określone i nie wolno ich zmieniać (nauczyciel decyduje o zajęciu miejsc przez uczniów).
 3. Każda sala lekcyjna jest dokładnie sprzątana i dezynfekowana po zajęciach.
 4. Na zajęciach należy korzystać ze swoich przyborów i podręczników.
 5. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 6. W gabinetach lekcyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 7. Podczas przerw uczniowie przebywają poza gabinetem.
 8. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

 

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów, (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa z filtrem FFP2/FFP3, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
 2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcję, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu, założyć maskę jednorazową lub przyłbicę, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
 3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
 4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
 5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 6. Nauczyciel otwiera okno.
 7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
 8. Dziecko prowadzone jest do izolatorium, w którym wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
 9. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 10. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.
 11. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również ci, którzy podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
 12. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność), niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
 2. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie jego obowiązki.
 3. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi, to zaleca zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 4. Należy otworzyć okno.
 5. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
 6. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
 7. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły

 

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
 2. W szczególnych sytuacjach rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
 3. Przed wejściem na teren szkoły rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym, zgłasza się do sekretariatu podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela (Księga wejść do szkoły).
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły rodzic może kontaktować  się z nauczycielem przez e-dziennik, pocztę służbową lub telefonicznie.
 5. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem wicedyrektorem lub - tel.77 416 25 07 lub drogą mailową zsbbrzeg@o2.pl
 6. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

 

Procedury bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu obowiązujące od dnia 1 września 2020 r.

 

 

 

Data dodania: 2020-08-31 19:43:37
Data edycji: 2020-08-31 21:08:53
Ilość wyświetleń: 764

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook