Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Przedłużenie nauczania zdalnego

ZARZĄDZENIE  nr 15/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych

im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu

z 26 listopada 2020r.

 

w sprawie

przedłużenia nauczanie w trybie zdalnym dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta

Na podstawie: 

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)
 4. https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

 

 

zarządza co następuje:

 1

 

Przedłużenie nauczania zdalnego obowiązuje  od 30.11.2020r. – 03.01.2020r.

 1. Uczniowie wszystkich klas technikum i branżowej szkoły I stopnia uczą się w trybie zdalnym.
 2. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum.
 3. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dopuszcza się przeprowadzanie zaplanowanych konkursów, turniejów, olimpiad na terenie szkoły.
 4. Od 30 listopada 2020 r. nauczyciele w ramach praktycznej nauki zawodu mogą prowadzić zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego, zgodnie z planem lekcji, w grupach w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
 5. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
 6. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
 7. Warunki nauczania zdalnego określa „Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu w stanie zagrożenia epidemicznego w przypadku realizacji zajęć w formie zdalnej” i „Regulamin pracy ZSB im.Ks.JIIP w Brzegu w okresie wprowadzenia zdalnej formy kształcenia”.
 8. Obowiązkiem wychowawcy jest powiadomienie uczniów i rodziców o przedłużeniu nauczania w trybie zdalnym i zmian określonych w rozporządzeniu zmieniającym MEN.
 9. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.
 10. Powrót do stacjonarnego trybu nauki szkoły nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

2

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania

/-/ Renata Jabłońska – Denes

 

 

 

 

 

 

 

Brzeg, 26.11.2020r.

 

 

Data dodania: 2020-11-27 16:16:42
Data edycji: 2020-11-27 16:18:02
Ilość wyświetleń: 516

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook