Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin Rekrutacji w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu

Zasady Rekrutacji w Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta

w Brzegu na rok szkolny 2022/2023

Technikum nr 3, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 oraz Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3

 

 

 1. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Kandydaci logują się na stronie internetowej, wybierają Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły a następnie ten wniosek drukują.
 2. .Kandydaci do klas pierwszych Technikum Nr 3 w Brzegu składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:

  • wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły ze strony internetowej https://opolskie.edu.com.pl/
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • dwie fotografie,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydaje szkoła).
 3. Kandydaci do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:

  • wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły ze strony internetowej https://opolskie.edu.com.pl/
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • dwie fotografie,
  • umowę o pracę lub oświadczenie pracodawcy w tej sprawie (wzór oświadczenia o przyjęciu na zajęcia praktyczne do pobrania ze strony internetowej szkoły).
  • Kopię badań lekarskich – medycyna pracy (kieruje pracodawca).
 1. Kandydaci do klas pierwszych Branżowej Szkoły II Stopnia (2 letnia) – nauka kończy się egzaminem maturalnym. Uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione dla danego zawodu. Kandydaci składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie szkoły:
 • wydruk wniosku o przyjęcie do szkoły ze strony internetowej https://opolskie.edu.com.pl/
 • absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia – świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia,
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
 • absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku 2012/2013 – świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie.
 1. Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów.
 2. Liczba punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi maksymalnie 100 punktów.
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone są w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, matematyki, przedmiotów oraz języka obcego nowożytnego .
 • przeliczane są na punkty według zasady 
 • język polski -100% x 0,35=35 pkt.
 • matematyka -100%x 0,35=35 pkt.
 • języka obcego nowożytnego – 100%x 0,30=30 pkt.
 1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 100 punktów.
 2. Kandydatom do Technikum nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród:  języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,  fizyki, chemii, biologii, geografii,  informatyki, plastyki*, zajęć artystycznych*.

* przedmioty te dotyczą wyłącznie kandydatów do zawodu Technik renowacji elementów architektury

 1. Kandydatom do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki.
 2. Kandydatom do Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 3 w Brzegu przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki.
 3. Punkty przyznawane są według następujących zasad:
 • każdy z wybranych przez ucznia przedmiotów

ocena:

 • celujący    - 18  pkt,
 • bardzo dobry  - 17 pkt,
 • dobry     - 14 pkt,
 • dostateczny    -  8 pkt,
 • dopuszczający   - 2 pkt.
 1. Punktacji podlegają inne osiągnięcia ucznia, które będą miały znaczenie w dalszej edukacji w szkole:
 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
 • udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i konkursach tematycznych:
 • na szczeblu wojewódzkim:

 

 1. dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
 2. dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 4. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 5. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

 

 • na szczeblu ponad wojewódzkim:

 

 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów,
 3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;

 

 • na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:

 

 1. tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 10 punktów,
 2. tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 4 punkty,
 3. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – 3 punkty;

 

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
 1. międzynarodowym – 4 punkty,
 2. krajowym – 3 punkty,
 3. wojewódzkim – 2 punkty,
 4. powiatowym – 1 punkt;
 5.  
 • dodatkowe osiągnięcia, takie jak:

 

 • wzorowa ocena zachowania    1 punkt,
 • udział w zajęciach kulturalno – artystycznych  1 punkt,
 • znana praca w samorządzie szkolnym     1 punkt,
 • stały udokumentowany wolontariat 3 punkty.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo będą mieli uczniowie, którzy wykażą:
 2. wielodzietność rodziny kandydata,
 3. niepełnosprawność kandydata,
 4. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 6. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 7. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
 8. Warunkiem przyjęcia do wybranej klasy jest:
 • limit miejsc: do 30 uczniów w każdym typie szkoły,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,
 • do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Brzegu podpisana umowa o pracę lub stosowne oświadczenie pracodawcy i kopia badań lekarskich – medycyna pracy (kieruje pracodawca).
 • istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej,
 • do Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 3 w Brzegu świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej, (którą rozpoczęli począwszy od roku 2012/2013), zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
 1. Terminy rekrutacji, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wynikają z zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty.
Data dodania: 2020-04-07 20:22:53
Data edycji: 2022-03-06 16:53:11
Ilość wyświetleń: 1917

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook