Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zarządzenie nr 22/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu z dnia 24.03.2020r.

Zarządzenie nr 22/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu z dnia 24.03.2020r.
ZARZĄDZENIE nr 22/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych
im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu
z dnia 24.03.2020r.
w sprawie
organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz obowiązków nauczycieli w dniach od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493)
zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Nauka w szkole będzie realizowana zdalnie. Wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania odbywać się będą na odległość.
2. Za organizację kształcenia na odległość odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, który jest zobowiązany do powiadomienia nauczycieli, uczniów i rodziców, jak będzie przebiegała nauka w Zespole Szkół Budowlanych im. Ks. Jerzego II Piasta w Brzegu.
§ 2
Zajęcia na odległość mogą być realizowane przez:
1) materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
2) na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
3) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,
4) inne, niż wymienione wyżej,
5) jak również materiały wskazane przez nauczyciela.
§ 3
Dopuszczam możliwość modyfikacji treści nauczania (załącznik nr 1) do zrealizowania w ramach nauczanych przedmiotów lub innych zajęć, w poszczególnych oddziałach, w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietna 2020r., mając na uwadze między innymi: możliwości psychofizyczne uczniów, podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego i/lub ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić w formie tabelarycznej. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Opracowanie obejmować ma 2 najbliższe tygodnie szkolne, licząc od dnia 25 marca 2020 r. Opracowania należy przesyłać na adres: zsbbrzeg@o2.pl. Zalecam konsultacje w zespołach przedmiotowych, z zachowaniem drogi elektronicznej.
§ 4
Nauczyciel może prowadzić lekcje za pomocą i z wykorzystaniem:
1) e – dziennika: w którym nauczyciel ma obowiązek sprawdzić obecność na podstawie listy odebranych wiadomości (nauczyciel wpisuje w wiadomości e-dziennika temat lekcji, ten sam, który wpisze w planie realizacji tematu i wysyła go uczniom jako znak rozpoczęcia lekcji. Uczeń powinien odebrać wiadomość, tym samym potwierdza udział w lekcji do godz.18.00. Nieodebranie wiadomości, w danym dniu przez ucznia, traktowane jest jako nieobecność na zajęciach. Jeśli lekcja realizowana jest w trybie, gdzie uczeń w inny sposób potwierdza obecność, wówczas nauczyciel wpisuje na tej podstawie frekwencję do e-dziennika. Za pomocą e – dziennika można wysłać załączniki z materiałami edukacyjnymi do uczniów,
2) e – maili: dla każdej klasy tworzy się wspólny adres e-mail z jednym hasłem, gdzie nauczyciele będą wysyłać materiały dydaktyczne oraz linki;
3) środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.
§ 5
Nauczyciel mają obowiązek dokumentowania realizacji zadań szkoły:
1) regularnie odnotowuje tematy lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy,
2) odnotowuje w dzienniku zaplanowane formy sprawdzania wiedzy,
3) przesyła w określonym czasie tabele z wykazem przydzielonych nadgodzin stałych,
4) na czas kształcenia na odległość nauczyciel w dzienniku wpisuje oznaczenie: nz – nauczanie zdalne,
5) jeśli zajdzie taka potrzeba nauczyciel uczestniczy w radach pedagogicznych on- line lub stacjonarnie.
§ 6
Nauczyciel monitoruje postępy w nauce uczniów, weryfikuje stan wiedzy i umiejętności uczniów, ocenia jego zaangażowanie:
1. Nauczyciel ma prawo oceniać ucznia na podstawie zdalnie zadawanych prac.
2. Każda forma pracy zdalnej musi być odnotowana w dzienniku przez nauczyciela z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
3. Ilość prac i zasady ich oceniania powinny być zgodnie z ustalonymi zasadami w PSO z każdego przedmiotu, biorąc pod uwagę specyficzną sytuację, patrz. § 10.
4. Uczeń nieobecny, nieusprawiedliwiony, za niewykonanie prac otrzymuje ocenę niedostateczną.
5. Uczeń, który zgłosi trudności techniczne lub inne uzasadnione problemy może liczyć na pomoc i przychylność nauczyciela.
6. Na zasadach określonych w statucie szkoły nauczyciel wystawia oceny proponowane, jak również oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania, informując o tym ucznia, rodziców poprzez wpis do e – dziennika zgodnym z ustaleniami w kalendarzu szkolnym.
§ 7
Dyrektor szkoły współpracuje z nauczycielami i koordynuje współpracę uczniami i rodzicami:
1) wszystkie problemy należy zgłaszać niezwłocznie dyrektorowi szkoły,
2) nauczyciel ma obowiązek odczytywać wszystkie informacje zamieszczane przez dyrektora szkoły na komunikatorze na e – szkole, maila i w innej możliwej formie, jak również odpowiadania na nie w razie konieczności,
3) w razie potrzeby, z zachowaniem wszelkiej ostrożności, dyrektor może wezwać do szkoły nauczyciela pracującego zdalnie, by pracował stacjonarnie, w szkole,
4) wychowawca ma obowiązek utrzymywać stały kontakt z uczniem i rodzicami, reagować na zgłaszane problemy, czuwać nad dostępnością do zamieszczanych materiałów dla uczniów, a w razie potrzeby natychmiast udzielać pomocy we współpracy z innymi nauczycielami i kierownictwem szkoły,
5) nauczyciel służy pomocą merytoryczną uczniom, a uczeń musi mieć możliwość kontaktowania się z nim w celu opanowania zadanego materiału,
6) uczeń ma prawo kontaktować się z nauczycielem w czasie kiedy jego lekcje wpisane są w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas, poprzez sposoby kontaktu, które ustalił z uczniami i rodzicami. Uczeń ma prawo zadawać pytania a nauczyciel obowiązek opowiadać na nie,
7) uczestniczenie w zajęciach, odrabianie zadań, zapoznawanie się ze wskazanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Jeśli uczeń ma problemy z dostępem do komputera czy Internetu, zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, a wychowawca niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, celem ustalenia innej formy kontaktu ze szkołą np. przekazania materiałów drogą tradycyjną np. poprzez pocztę,
8) uczniowie objęci indywidualną pomocą psychologiczną – pedagogiczną (zajęcia z oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem) realizują zajęcia zgodnie z planem,
9) możliwe jest przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej.
§ 8
Realizowanie treści nauczania w poszczególnych oddziałach ustalam na następujących zasadach:
1) zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny,
2) wychowawca koordynuje plan pracy swojej klasy i jest odpowiedzialny za przygotowanie planu lekcji na każdy tydzień nauczania na odległość,
3) obowiązującym jest plan lekcji przed przejściem na zdalny system nauczania,
4) czas pracy określam do 30 min na 1 lekcję wg. ustalonego porządku:
a) 8.30 – 9.00
b) 9.00 – 9.30
c) 9.30 – 10.00
d) 10.00 – 10.30
e) 10.30 – 11.00
f) 11.00 – 11.30
g) 11.30 – 12.00
h) 12.00 – 12.30
i) 12.00 – 12.30
5) wychowawca raz w tygodniu przedstawia dyrektorowi szkoły raport o obecności uczniów na lekcjach oraz ewentualnych problemach w nauczaniu.
§ 9
Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i innych oraz warunki ustalania ocen z zachowania:
1. Niniejszy punkt regulować będą odrębne przepisy.
2. Zależnie od sytuacji epidemicznej w kraju.
§ 10
1. W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut oraz Przedmiotowy System Oceniania. Jeśli nauczyciele uznają to za konieczne – wówczas dyrektor dopuszcza ewentualne zmiany w PSO – po uprzednim powiadomieniu go o tych zmianach i przesłaniu w formie „Aneksu” drogą elektroniczną. (Aneks do PSO z przedmiotu z …….). Zmiany można wprowadzić do 27.03.2020r.
2. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez e-dziennik lub w inny sposób podany przez nauczyciela.
§ 11
Polecam wychowawcom przekazanie poprzez e-dziennik każdemu rodzicowi i uczniowi komunikatów, które stanowią załącznik 2do zarządzenia.
§ 12
Godziny pracy pedagoga szkolnego p. Moniki Wojciechowskiej realizowane są w formie konsultacji on-line porad uczniom i rodzicom od poniedziałku do piątku w godzinach:. od 9.00 – 13.00.
§ 13
Nauczyciel biblioteki p. Wiesława Szczepaniak w ramach realizacji godzin pracy biblioteki szkolnej pozostaje do dyspozycji dyrektora i wykonuje zadania zlecone przez niego.
§ 14
Wyznaczam godziny pracy nauczycielom: p. P. Dereniowi i p. D. Nowackiemu wg poniższego wykazu:
Poniedziałek - piątek: 8.00 – 12.00 - dyżur telefoniczny i czas przeznaczony na indywidualne porady nauczanie uczniów w zakresie obsługi programów edukacyjnych i usprawniania sprzętu elektronicznego.
Poniedziałek - piątek: 12.00 – 13.00 - konsultacje dla nauczycieli w zakresie przygotowywania materiałów dydaktycznych.
§ 15
1. Zarządzenie obowiązuje od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., wchodzi w życie z dniem 24.03.2020r. wraz z podpisaniem i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.
2. Zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z Zarządzeniem nr 22/2019/2020 Dyrektora szkoły i przyjęcia go do realizacji poprzez wysłanie na e-dziennik wiadomości o treści: „Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie do realizacji zarządzenia nr 22/2019/2020 Dyrektora ZSB im. Ks.Jerzego II Piasta w Brzegu”.
 
Dyrektor:
/-/Renata Jabłońska - Denes
Data dodania: 2020-03-24 18:25:53
Data edycji: 2020-04-24 00:29:17
Ilość wyświetleń: 361

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook