Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Formy Pomocy Materialnej

Formy Pomocy Materialnej

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendium szkolne – świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022 w Brzegu 

 

Stypendium szkolne- świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

na rok szkolny 2021/2022

Uczeń może otrzymać stypendium szkolne – świadczenie pomocy materialne o charakterze socjalnym jeżeli:

 • mieszka w Brzegu,
 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest wyższa niż kwota 528 zł netto/os. w rodzinie  przy jednoczesnym wystąpieniu  w rodzinie co najmniej jednej z następujących okoliczności: bezrobocie,  niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium szkolne przysługuje:

 

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek :

 • rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 • dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można złożyć w terminie od  1 września 2021r. do  15 września 2021r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, w terminie od 1 września 2021r. do  15 października 2021r. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.bip.brzeg.pl   

w zakładce „struktura organizacyjna Urzędu Miasta”-„Biuro Oświaty”, na stronie www.brzeg.pl oraz w Biurze Oświaty Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12).

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenia lub oświadczenia (wg załączonego wzoru oświadczenia dostępnego na stronie bip.brzeg.pl w zakładce „struktura organizacyjna Urzędu Miasta”-„Biuro Oświaty”, na stronie www.brzeg.pl oraz w Biurze Oświaty Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12) o osiągniętych  dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2021r., a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca   w którym wniosek jest składany tj. września 2021r. oraz dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy,
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy i o wysokości pobranego zasiłku netto,
 • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie lub oświadczenie dot. wysokości pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem tzw. „jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego”),
 • oświadczenia dot. wysokości świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego itd. otrzymanych np. z Biura Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Brzegu z wyjątkiem świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus oraz Dobry Start z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe lub oświadczenie mówiące o wysokości alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • odcinek lub kserokopia odcinka renty/emerytury,
 • oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 • zaświadczenie lub oświadczenie dot. wysokości otrzymanego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2020r. (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku nieprowadzenia działalności w roku ubiegłym za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie osoby prowadzącej działalność o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek                w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
 • inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione.

 

Podstawa prawna:

-  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4 i poz. 1237),

-  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735),

- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i poz. 2369 oraz z 2021r. poz. 794 i poz. 803),

 • uchwała nr XVIII/175/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg. 

Szczegóły i wniosek do pobrania na stronie Urząd Miasta w Brzegu

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2021/2022

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  w latach 2020/2022 pomoc
w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego
i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest  udzielana uczniom:

1)         słabowidzącym,

2)         niesłyszącym,

3)         słabosłyszącym,

4)         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)         z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)         z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)         z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6

8)         uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9)         uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

–          posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 

      Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego  oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

 1. uczniom o których mowa w pkt. 1-7 uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum
 2. uczniom o których mowa w pkt. 8 i 9 uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom o których mowa w pkt. 1-7 uczęszczającym w tym roku szkolnym do: klasy III branżowej szkoły I stopnia lub klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom o których mowa w pkt. 1-7 uczęszczającym w tym roku szkolnym do: klas I i II branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum lub klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

 

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

 • 225 zł – dla ucznia o którym mowa w pkt. 8 i 9 uczęszczającego w roku szkolnym: 2021/2022 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
 • 390 zł – dla ucznia o którym mowa w pkt. 1-7 uczęszczającego w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;
 • 445 zł – dla ucznia o którym mowa w pkt. 1-7 uczęszczającego w roku szkolnym 2021/2022 do: klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 

Pomoc jest udzielana na wniosek* opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022 w terminie do  17 września 2021 r. 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest:

 1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub
 2. oświadczenie** o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  w 2021 r. – „Wyprawka szkolna”.
 3. w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

   Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych wypłacany będzie, po przedłożeniu dowodu zakupu w Kasie Urzędu Miasta
w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 lub na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku o wypłatę środków***.

   Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy zawierającą imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły oraz klasę do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022 oraz przekazuje ją Burmistrzowi Brzegu do dnia 23 września 2021 r.

 

 

 

 

                                                                     Burmistrz

                                                                      (-) Jerzy Wrębiak

 

 

 

 

 

 

Zródło: https://brzeg.pl/ 

 

 

*     wniosek dostępny u dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego

**   oświadczenia dostępny u dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego

*** wniosek o wypłatę środków dostępny u dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego

 
 
Data dodania: 2020-04-28 00:22:34
Data edycji: 2021-10-10 10:51:06
Ilość wyświetleń: 729

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej