Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Warunki udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2021/2022

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  w latach 2020/2022 pomoc
w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego
i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest  udzielana uczniom:

1)         słabowidzącym,

2)         niesłyszącym,

3)         słabosłyszącym,

4)         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)         z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)         z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)         z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6

8)         uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9)         uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

–          posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 

      Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego  oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

  1. uczniom o których mowa w pkt. 1-7 uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum
  2. uczniom o których mowa w pkt. 8 i 9 uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom o których mowa w pkt. 1-7 uczęszczającym w tym roku szkolnym do: klasy III branżowej szkoły I stopnia lub klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom o których mowa w pkt. 1-7 uczęszczającym w tym roku szkolnym do: klas I i II branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum lub klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

 

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

  • 225 zł – dla ucznia o którym mowa w pkt. 8 i 9 uczęszczającego w roku szkolnym: 2021/2022 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
  • 390 zł – dla ucznia o którym mowa w pkt. 1-7 uczęszczającego w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;
  • 445 zł – dla ucznia o którym mowa w pkt. 1-7 uczęszczającego w roku szkolnym 2021/2022 do: klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 

Pomoc jest udzielana na wniosek* opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022 w terminie do  17 września 2021 r. 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest:

  1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub
  2. oświadczenie** o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
    w 2021 r. – „Wyprawka szkolna”.
  3. w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

   Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych wypłacany będzie, po przedłożeniu dowodu zakupu w Kasie Urzędu Miasta
w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 lub na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku o wypłatę środków***.

   Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy zawierającą imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły oraz klasę do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022 oraz przekazuje ją Burmistrzowi Brzegu do dnia 23 września 2021 r.

 

 

 

 

                                                                     Burmistrz

                                                                      (-) Jerzy Wrębiak

 

 

 

 

 

 

Zródło: https://brzeg.pl/ 

 

 

*     wniosek dostępny u dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego

**   oświadczenia dostępny u dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego

*** wniosek o wypłatę środków dostępny u dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego

Data dodania: 2021-08-22 12:42:43
Data edycji: 2021-09-06 10:57:23
Ilość wyświetleń: 563

"Inni budują dla nas, my dla potomności"

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook